Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Nabór na kierownika prejektu

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza nabór:

na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

dla planowanego do realizacji w ramach Funduszu Spójności przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki”


Wymiar czasu pracy - pełny etat

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe: techniczne (uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) lub ekonomiczne
 2. Staż pracy – minimum 5 lat
 3. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją obiektów i sieci wodno – kanalizacyjnych
 4. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych
 5. Znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych z bezzwrotnych źródeł UE
 6. Praktyczna znajomość procedur FIDIC
 7. Bardzo dobra znajomość procedur przetargowych PZP
 8. Znajomość obsługi komputera – pakiet MS-Office, program do kosztorysowania, CAD, MS-Project
 9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość, obiektywizm
 2. Odporność na stres
 3. Znajomość procedur zarządzania jakością
 4. Znajomość prawa cywilnego, handlowego
 5. Prawo jazdy kategorii B

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczących (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska) oraz innych uprawnionych Instytucji
 2. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami JRP
 3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań objętych Projektem
 4. Nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzanie sprawozdań
  i raportów z przebiegu i realizacji Projektu
 5. Nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz dla instytucji pośredniczących i kontrolnych
 6. Zatwierdzanie Harmonogramów Realizacji Projektu, Planów Płatności i Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych
 7. Nadzór nad sporządzaniem, weryfikacja i zatwierdzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w ramach projektu
 8. Zapewnienie prowadzenia rachunkowości Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie Projektu
 9. Udział w pracach komisji przetargowych
 10. Przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem wewnętrznych regulacji określających organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowych
 11. Niezwłoczne informowanie MAO o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie Projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań
 12. Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu
 13. Zapewnienie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania i realizacji Projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących
 14. Zapewnienie wglądu do dokumentacji Projektu upoważnionym instytucjom
 15. Udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych części i całości Projektu
 16. Organizowanie przeprowadzenia kontroli finansowej całego Projektu przez niezależną firmę audytorską w cyklu rocznym, po upływie każdego roku obrachunkowego, poczynając od audytu za rok, w którym została opłacona pierwsza faktura na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu
 17. Wykonywanie wszelkich innych czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie JRP.

IV. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys – curriculum vitae
 3. Kserokopie świadectw pracy
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Oświadczenie o niekaralności
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibiePrzedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki; w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem nadawcy i dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt”

w terminie do dnia 1 lutego 2008 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego http://www.bip.pk-wronki.cil.pl/ oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

 

Wymaga się, aby dokumenty: list motywacyjny oraz CV były opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (tj. w Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia