Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Konkurs na stanowisko Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

we Wronkach

  

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Członka Zarządu

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 • ukończone wyższe studia i dyplom magistra, preferowane  wykształcenie  techniczne, ekonomiczne, prawnicze
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • pożądane doświadczenie  w branży komunalnej
 • dyspozycyjność
 • pożądana znajomość języków obcych

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o co najmniej 3-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa  ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe i prokuratorskie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972 r. i pełniący dotychczas funkcję publiczną powinien do zgłoszenia dołączyć  Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 63 z 2007 r., poz. 425 ze zmianami)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.  

 

Do wyżej wymienionych dokumentów należy załączyć
Koncepcję zarządzania firmą

 

W toku  postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić  Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.
W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia  można składać osobiście w siedzibie Spółki  w godzinach 8.oo-15.oo lub przesłać listem poleconym na adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
ulica Ratuszowa 3
64-510 Wronki
w terminie do dnia 26 listopada 2008 roku, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach”

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 listopada 2008 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni w indywidualnych zaproszeniach.

 

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • zakres działalności spółki oraz problematyka branży komunalnej
 • zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników,
 • zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem  spółek z udziałem samorządu terytorialnego,
 • zasady wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie zawodowe kandydata

 

 

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać  do dnia 14 listopada 2008 roku w siedzibie Spółki we Wronkach w sekretariacie w godzinach 8.oo-15.oo.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących
w postępowaniu o jego wynikach.

 


Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we Wronkach
informuje, że zakończyła postępowanie kwalifikacyjne dotyczące naboru na stanowisko członka Zarządu
bez wyłonienia kandydata.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia