Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
we Wronkach

ogłasza konkurs na stanowisko: 

Prezesa Zarządu 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 • ukończone wyższe studia i dyplom magistra, preferowane wykształcenie  techniczne, ekonomiczne, prawnicze
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • pożądane doświadczenie  w branży komunalnej
 • dyspozycyjność
 • pożądana znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o co najmniej 3-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa  ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe i     prokuratorskie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zmianami) kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972 r. i pełniący dotychczas funkcję publiczną   powinien do zgłoszenia dołączyć  Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, a kandydat nie pełniący takiej funkcji Oświadczenie lustracyjne
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.  

Do wyżej wymienionych dokumentów należy załączyć Koncepcję zarządzania firmą 

W toku  postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić  Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów , pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia  można składać osobiście w siedzibie Spółki  w godzinach 8.oo-15.oo lub przesłać listem poleconym na adres : Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach,  ulica Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, w terminie do dnia 30 marca 2009 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31 marca 2009 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni w indywidualnych zaproszeniach.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • zakres działalności spółki oraz problematyka branży komunalnej
 • zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników,
 • zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem  spółek z udziałem samorządu terytorialnego,
 • zasady wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie zawodowe kandydata

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać  do dnia 16 marca 2009 roku w siedzibie Spółki we Wronkach w sekretariacie w godzinach 8.oo-15.oo.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie   wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu o wynikach naboru


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we Wronkach informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Spółki
wybrano Pana Sławomira Pawlickiego, zamieszkałego w Kowanówku, gmina Oborniki.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia