Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Wronki: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki - etap I zadanie III i XIV oraz etap II zadanie IV - rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki

Numer ogłoszenia: 84275 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71840 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: przedsiebiorstwo komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki - etap I zadanie III i XIV oraz etap II zadanie IV - rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający udostępni pełną dokumentację z wyróżnieniem zakresów objętych tym postępowaniem w zamówieniu publicznym. (Zamawiający posiada kompletną dokumentację dla wszystkich etapów realizacji robot budowlanych). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki, obejmującego wykonanie kanalizacji tłocznej - ETAP I - ZADANIE III i XIV oraz kanalizacji ogólnospławnej ETAP II - ZADANIE IV - w mieście Wronki. Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki stanowiącą przedmiot odrębnego postępowania, w rozumieniu art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. etap II zadanie IV - budowę kanalizacji tłocznej długości 951,50 m (tj. dwa równoległe rurociągi o długości = 475,75 m) i średnicy 2 x 180 mm (kanał PT - 5) w ulicy ul. Sierakowskiej i ul. Rynek, 2. etap I zadanie XIV - renowacja kanalizacji ogólnospławnej ul. Sierakowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kościuszki: - długości 28,50 m i średnicy 400 mm (kanał KO-3), - długości 69 m i średnicy 355 mm (kanał KO-3.2), - długości 16,50 m i średnicy 400 mm (KO-3.2), - długości 22,00 m i średnicy 400 mm (KO- 3.1), - długości 102 m i średnicy 355 mm (kanał KO-3.2.1). 3. etap I zadanie XIV - budowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Rynek: - długości 70 m i średnicy 315 mm (kanał KO- 3.2.1.4), - długości 70 m i średnicy 315 mm (kanał KO-3.2.1), 4. etap I zadanie III - budowę kanalizacji tłocznej długości 79 m tj.: długości 37 m i średnicy 225 mm i długości 42 m i średnicy 250 mm (część kanału PT - 4 ) w ul. Rynek. Szczegółowy opis cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ. Roboty realizowane będą zgodnie z warunkami umowy przy realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane, wymaganiami NFOŚiGW oraz procedurą obowiązującą przy wdrożeniu Funduszu Spójności. Zaleca się we własnym zakresie zapoznanie się z terenem wykonania przedmiotu zamówienia W celu poinformowania Wykonawców o stanie kanalizacji udostępniono również dokumentację z inspekcji TVC - załącznik nr 4 do części II opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt ubiega się o współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno Ściekowa, działanie 1.1.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlano Montażowy NOWO - INSTAL - BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel, ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 990000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 962089,58

Oferta z najniższą ceną: 962089,58 / Oferta z najwyższą ceną: 962089,58

Waluta: PLN.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia