Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Wronki:
Budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica, gmina Wronki

Numer ogłoszenia: 157037 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71207 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica, gmina Wronki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie sieci wodociągowej z uzbrojeniem i przyłączami z rur PVC 160, 110, - SDR 26 - PN 10 oraz przecisków sterowanych PE l80, 125, 110 - SDR l7 - PN 10. Długość w/w sieci wynosi ok. 5100 mb. W/w siec wodociągowa będzie podłączona do stacji uzdatniania wody w Wronkach - wcinka do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 w ulicy Leśnej we Wronkach. Ciśnienie eksploatacyjne 3- 4 bar. Głównymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej z uzbrojeniem i przyłączami wg niniejszej specyfikacji są: - Materiał do wykonania sieci wodociągowej: 1. rury PVC 160 - PN 10 - SDR 26, 2. rury PVC 110 PN 10 - SDR 26, 3. rury PE 180, 125, 110 - PN 10 - SDR 17 . - Materiał do wykonania przyłączy wodociągowych 1. rury PE 63, 40 - PE 100 PN 10. Roboty związane z wykonaniem będą wykonywane sprzętem mechanicznym oraz w rejonie uzbrojenia będą wykonywane ręcznie. Realizacja zadania ma być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca będzie musiał udowodnić na moment realizacji, że posiada odpowiedni sprzęt, zdolność techniczną i organizacyjną. Roboty realizowane będą zgodnie z warunkami umowy przy realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane. Zaleca się we własnym zakresie zapoznanie się z terenem wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w materiałach przetargowych dołączonych do SIWZ m.in. projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej. Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego, pozwolenia na eksploatowanie sieci (zgodnie z Prawem Budowlanym) i uzyskanie odbioru końcowego zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         DANKAR Usługi Budowlane Wod. - Kan. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 662238,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 461498,50

·         Oferta z najniższą ceną: 461498,50 / Oferta z najwyższą ceną: 609756,56

·         Waluta: PLN.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia