Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Ogłoszenie o zamówieniu - Inżynier Kontraktu

Wronki: INŻYNIER KONTRAKTU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. /UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WRONKI/
Numer ogłoszenia: 203476 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach , ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: INŻYNIER KONTRAKTU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. /UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WRONKI/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera kontraktu polegających na prowadzeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. /Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki/, składającego się z 4 Kontraktów: na wykonanie robót w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków (Kontrakt IV) oraz budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej na obszarze miasta Wronki i części m. Nowa Wieś (Kontrakty V-VII, które będą stanowić JEDNO zamówienie) wykonywanych przez wyłonionych w drodze przetargów publicznych, Wykonawców robót budowlanych. Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności: - pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; - pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w Art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.); - pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego; - zarządzanie finansowe; - bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; - mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych; - wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w szczególności poprzez terminowe przedkładanie raportów: wstępnego, miesięcznego, kwartalnego, technicznego, półrocznego, rocznego, raportu zakończenia z przebiegu realizacji oraz przez pomoc przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych związanych z inwestycją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3, 74.21.00.00-4, 74.26.40.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie Inżyniera Kontraktu na okres nie krótszy niż okres gwarancji udzielony przez wykonawcę nadzorowanych robót budowlanych. Pozostałe wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych), zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, a zmiana nie powoduje zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy (czasu na ukończenie) i podwyższenia wynagrodzenia. Zmian Umowy można dokonać, gdy z obiektywnych względów finansowych, technicznych lub prawnych wprowadzenie zmiany jest zasadne w ocenie obu stron. Zmiana Umowy powodująca zmianę terminu końcowego czasu na ukończenie wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna, jeżeli wynika z obiektywnych względów technicznych lub prawnych, na które żadna ze stron nie miała wpływu, tj.: a) działania siły wyższej w rozumieniu Kc, b) zdarzenia losowe odnoszące się do potencjału osobowo-kadrowego, c) zawieszenia okresu trwania umowy powodowane decyzją Zamawiającego, d) udokumentowane opóźnienia niezależne od Wykonawcy, e) zmiany harmonogramu (zakresu rzeczowo terminowego) powodowane koniecznością wprowadzenia udokumentowanych zmian i uzupełnień w dokumentacjach projektowych Zamawiającego, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili odbioru dokumentacji opisującej przedmiot robót budowlanych. f) urzędowe zmiany podatków lub opłat, których płatnikiem jest Wykonawca, treści umów z Podwykonawcami lub zmiany Podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pk-wronki.cil.pl oraz http://www.pk-wronki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający udostępni na stronie internetowej: www.bip.pk-wronki.cil.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami po opublikowaniu się ogłoszenia w dzienniku Urzędu Oficjalnych Wspólnot Europejskich. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki, ubiega się o współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

UWAGA 1: Zamawiający udostępni na stronie internetowej: www.bip.pk-wronki.cil.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami po opublikowaniu ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

UWAGA 2:
Poniżej (Dokumenty do pobrania) oraz na serwerze ftp (łącze Pobierz SIWZ) udostępniamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - nastąpiło opublikowanie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

UWAGA 3: Zamawiający w miejsce udostępnionej na stronie internetowej: www.bip.pk-wronki.cil.pl Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, opublikowanej w dniu 09.07.2010r. zamieszcza w dniu dzisiejszym (19.07.2010r.) jednolity tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierający zmiany treści niniejszego ogłoszenia opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Pliki znajdują się do pobrania poniżej (Dokumenty do pobrania) oraz na serwerze ftp (łącze Pobierz SIWZ).

UWAGA 4: W dniu dzisiejszym (06.08.2010r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania następujące dokumenty:

1. Odpowiedzi na pytania,

2. Zmianę Części III SIWZ: Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

3. Zmianę ogłoszenia opublikowanego w DUUE.

Pliki znajdują się do pobrania poniżej (Dokumenty do pobrania) oraz na serwerze ftp (łącze Pobierz SIWZ).

 

UWAGA 5: W dniu dzisiejszym (25.08.2010r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania odpowiedzi na pytania Wykonawców (wyjaśnienia) dotyczące treści SIWZ. Plik z odpowiedziami znajduje się do pobrania poniżej (Dokumenty do pobrania) oraz na serwerze ftp (łącze Pobierz SIWZ).

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Odpowiedzi na pytania 2 (25.08.2010r.)
Zmiana ogłoszenia DUUE (06.08.2010r.)
Zmiana SIWZ cz. III: OPZ (06.08.2010r.)
Odpowiedzi na pytania 1 (06.08.2010r.)
ogłoszenie BZP
[NOWE] Zmiana ogłoszenia w DUUE
[NOWE] Zmiana ogłoszenia w BZP
[NOWE] SIWZ cz. III: Opis przedmiotu zamówienia
[NOWE] SIWZ cz. II: Istotne Postanowienia Umowy
[NOWE] SIWZ cz. I: Instrukcja dla Wykonawców
ogłoszenie DUUE.pdf
III cz. SIWZ - OPZ.pdf
II cz. SIWZ - Istotne_Postanowienia_Umowy.pdf
I cz. SIWZ - IDW.pdf
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia