Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Ogłoszenie o zamówieniu - Oczyszczalnia ścieków

   

Wronki: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach - kontrakt IV projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach , ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pk-wronki.cil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach - kontrakt IV projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach - kontrakt IV projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki. Oczyszczalnia zgodnie z projektem budowlanym będzie miała przepustowość 2 000 m3 na dobę. W ramach Kontraktu IV wykonany zostanie pierwszy etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Przepływy charakterystyczne dla I etapu budowy oczyszczalni (objętego niniejszym zamówieniem): -przepływ średnio dobowy Qśrd = 2.000 m3 na dobę -przepływ maksymalny dobowy w pogodzie suchej Qmaxd = 2.400 m3 na dobę -przepływ maksymalny godzinowy w pogodzie suchej Qmaxh = 180 m3 na godzinę -przepływ maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej Qmaxh = 1 350 m3 na godzinę Maksymalna chwilowa przepustowość mechanicznej części oczyszczalni wynosić będzie 1440 m3 na godzinę. Maksymalna chwilowa przepustowość biologicznej części oczyszczalni wynosić będzie: 2 x Qmaxh tj. 360 m3 na godzinę (dla I etapu budowy oczyszczalni). W ramach budowy oczyszczalni przewidziano wykonanie następujących obiektów: 1. Obiekty projektowane na przepustowość I etapu - 2 000 m3 na dobę: -blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z przepompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego, -komora pomiaru ilości ścieków dopływających do części biologicznej, 2. Obiekty do wybudowania w tym etapie na docelową przepustowość 4 000 m3 na dobę: -komora sit i kraty rzadkiej, -piaskownik przedmuchiwany typu PISTA (średnica - 6,0 m; powierzchnia - 28 m2; objętość czynna - 66 m3; głębokość całkowita - 7,9 m), -główna przepompownia ścieków, -komora rozdzielcza, -instalacja dozowania soli żelaza, -punkt zlewny ścieków dowożonych, -punkt zlewny osadu dowożonego, -oczyszczalnia ścieków deszczowych. Oczyszczalnia pracować będzie w układzie 3-stopniowego, mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków, obejmującym biologiczną defosfatację, denitryfikację i nitryfikację z symultanicznym chemicznym strącaniem fosforu. Nadmiar ścieków burzowych po sicie i piaskowniku odprowadzany będzie do odbiornika poprzez przelew zlokalizowany w głównej przepompowni ścieków na oczyszczalni. Z uwagi na lokalizację oczyszczalni ścieków na terenie miasta, w jego północno - wschodniej części, lokalizację ogródków działkowych od strony wschodniej terenu oczyszczalni oraz zabudowy mieszkaniowej od strony południowej istnieje konieczność zapewnienia ochrony przed uciążliwością zapachową oraz hałasem. W związku z tym zastosowane zostaną w oczyszczalni: -hermetyzacja komory rozprężnej, komory sit, piaskownika i przepompowni głównej oraz kanału łączącego obiekty, -biofiltr EBA S6 do czyszczenia powietrza, -ekran dźwiękochłonny. Po modernizacji inwestycja składać się będzie z następujących zasadniczych elementów zagospodarowania terenu: -stacja zlewcza ścieków dowożonych, -komora rozprężna, -komora sit oraz kraty rzadkiej, -piaskownik przedmuchiwany typu PISTA wraz z separatorem i płuczką piasku, -główna przepompownia ścieków, -komora rozdziału ścieków, -komora pomiarowa ilości ścieków doprowadzanych do bloku biologicznego oczyszczania ścieków, -blok biologicznego oczyszczania ścieków (komora defosfatacji, komora napowietrzania, osadnik wtórny, przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego), -stacja dozowania soli żelaza, -punkt zlewny osadu dowożonego, -komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych wraz z automatyczną stacją poboru prób, -komora przelewowa ścieków deszczowych, -oczyszczalnia ścieków deszczowych, -wylot ścieków do odbiornika, -budynek obsługi technicznej, -budynek magazynowo-garażowy, -stacja transformatorowa, -biofiltr, -ekran dźwiękochłonny, -sieci międzyobiektowe, -sieć wodociągowa, -kanalizacja wewnętrzna, -drogi i place wewnętrzne, chodniki, -zieleń, -ogrodzenie terenu. Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosić będzie ok. 1,37 ha. W ramach inwestycji przewiduje się wykorzystanie z istniejących obiektów tylko budynków murowanych i części uzbrojenia, pozostałe obiekty przeznaczone zaś zostaną do rozbiórki. Przewiduje się wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórkę następujących istniejących obiektów oczyszczalni: -komora podnośników ślimakowych, -koryto pomiarowe ilości ścieków surowych, -komora kraty łukowej, -zblokowana oczyszczalnia typu BIOBLOK A WS 400 - 2 szt., w układzie równoległym, -pompownia osadu ustabilizowanego, -budynek obsługi technicznej (sterownia, pomieszczenie socjalne, kotłownia, rozdzielnia elektryczna), -budynek warsztatowo - magazynowy, -wiata garażowa, -barak magazynowy, -sieci międzyobiektowe, -ogrodzenie terenu. Zaleca się we własnym zakresie zapoznanie się z terenem wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem wymaganych cech technicznych i jakościowych stanowi Część II SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, wraz z załącznikami (projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 22.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 420 000,00 zł (słownie złotych: czterystadwadzieściatysięcy). Termin ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą (60 dni) Pozostałe wymagania dotyczące wadium zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zadań z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej Qdśr co najmniej 1500 m3 na dobę, w tym przynajmniej jedno z tych zadań o wartości min. 14 000 000,00 zł brutto (słownie: czternaście milionów złotych), które jednocześnie będą potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców (IDW) oraz dokumentów potwierdzających, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż na dzień realizacji zamówienia będzie dysponował wymienionymi poniżej osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia:

  • a) Kierownik budowy - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy, rozbudowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków.

  • b) Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy, rozbudowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków,

  • c) Kierownik robót z uprawnieniami budowlano konstrukcyjnymi - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlano - konstrukcyjnej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót konstrukcyjnych przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy, rozbudowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków,

  • d) Kierownik robót drogowych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót drogowych;

  • e) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy realizacji min. jednego kontraktu/zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

  • Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót sanitarnych.

  • Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

  • *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394).

  • W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy.

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawą do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców (IDW) oraz oświadczenie, że wskazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, stanowiące Załącznik nr 3a do IDW.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej.

  • b) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć odpowiedni dokument. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Przedmiar robót (załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

2. Tabela porównawcza wybranych urządzeń technologicznych (załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców),

3. Pozostałe wymagane dokumenty - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, w szczególności dotyczących terminu końcowego wykonania umowy, przedmiotu umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, b) aktualizacji rozwiązań projektowych w wyniku np.: zmiany technologii robót, c) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie zmian podatków lub opłat, których płatnikiem jest Wykonawca lub Zamawiający, d) konieczności zastosowania się do poleceń Instytucji Zarządzającej lub innej instytucji nadzorującej prawidłowość realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności, e) wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a na które żadna ze stron nie miała wpływu. f) zdarzeń losowych odnoszących się do potencjału osobowo-kadrowego Wykonawcy lub Zamawiającego, g) zmian Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego powodowanych koniecznością wprowadzenia udokumentowanych zmian i uzupełnień w dokumentacjach projektowych Zamawiającego, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili przekazywania Wykonawcy dokumentacji opisującej przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pk-wronki.cil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 WRONKI.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3 64 - 510 WRONKI..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Termin i miejsce otwarcia ofert: 03.11.2010r., godzina: 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.09.2010r. celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2010r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

=====================================================

W dniu dzisiejszym (27.09.2010r.) zamieszczona została na stronach internetowych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty można pobrać klikając w łącze "Pobierz SIWZ" w menu z lewej strony, a następnie w katalog "Przetarg-Oczyszczalnia".

=====================================================

W dniu dzisiejszym (04.10.2010r.) przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (ogłoszenie pierwotne nr 2010/S 187-285427 z dnia 25.09.2010r., przesłane w dniu 23.09.2010r.) oraz zamieszczono zmiany w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie pierwotne nr 262485-2010 z dnia 23.09.2010r.). Dokonano również zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pełna treść zmian znajduje się w pliku 2010-10-04-Zmiany_Przetarg_Oczyszczalnia_01, dostępnym do pobrania poniżej lub po kliknięciu w łącze "Pobierz SIWZ" w menu z lewej strony, a następnie w katalog "Przetarg-Oczyszczalnia".

Zamawiajacy zapewnia terminy na składanie ofert zgodnie z wytyczną art. 12a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym nie istnieje konieczność zmiany terminu składania ofert.

=====================================================

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej zamieszczono opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.10.2010r. pod numerem 2010/S 196-298501 zmianę pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu.

Nazwa pliku: 2010-10-08-Zmiana_Ogloszenie_DUUE_01.pdf.

=====================================================

W dniu dzisiejszym (22.10.2010r.) na stronie internetowej zamieszczono wyjaśnienia do treści SIWZ wraz z załącznikami. Pliki znajdują się do pobrania poniżej (oprócz pliku 2010-10-22-Rysunki.zip) lub po kliknięciu w łącze "Pobierz SIWZ" w menu z lewej strony, a następnie w katalog "Przetarg-Oczyszczalnia".

Plik 2010-10-22-Rysunki.zip ze względu na rozmiar znajduje się do pobrania wyłącznie poprzez łącze "Pobierz SIWZ".

=====================================================

W dniu dzisiejszym (28.10.2010r.) na stronie internetowej zamieszczono kolejne wyjaśnienia do treści SIWZ. Dokument znajduje się do pobrania poniżej (plik 2010-10-28_Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_02.pdf) lub po kliknięciu w łącze "Pobierz SIWZ" w menu z lewej strony, a następnie w katalog "Przetarg-Oczyszczalnia".

=====================================================

W dniu dzisiejszym (06.12.2010r.) na stronie internetowej w dziale "Przetargi" zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

=====================================================

W dniu dzisiejszym (06.12.2010r.) na stronie internetowej w dziale "Przetargi" zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

=====================================================

W dniu dzisiejszym (22.12.2010r.) na stronie internetowej w dziale "Przetargi" zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
2010-10-28_Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_02.pdf
2010-10-22_02_PRZEDMIAR_SCALONY
2010-10-22_03_SIWZ_Czesc_III-Istotne_postanowienia_umowy
2010-10-22_Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01
2010-10-08-Zmiana_Ogloszenie_DUUE_01.pdf
2010-10-04-Zmiany_Przetarg_Oczyszczalnia_01
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia