Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Inżynier Kontraktu)

Wronki, dnia 21 października 2010 r.

2/JRP/2010

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu mgr. Sławomira Pawlickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Inżynier Kontraktu polegający na prowadzeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronkiwybrano ofertę nr 5 złożoną przez Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. z o.o. (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań) i Grontmij Nederlander B.V. (De Holle Bilt 22, 3732HM De Bilt, Holandia), na kwotę 1 290 000,00 zł netto, tj. 1 573 800,00 zł brutto.

 

 Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

 

Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem:

 

Pi (C) =(( C min / Ci) • Max (C))

 

gdzie:

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci cena oferty "i";

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

Na ww. postępowanie złożone zostało pięć niepodlegających odrzuceniu ofert:

a)   oferta nr 1:

     Wykonawca: DHV Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Cena oferty w zł brutto: 5 571 008,00 zł, Liczba uzyskanych punktów: (1 573 800,00 : 5 571 008,00) x 100 = 28,2498

b)   oferta nr 2:

     Wykonawca: Konsorcjum: ECM Group Polska Sp. z o.o. (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) i AECOM Sp. z o.o. (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa),

    Cena oferty w zł brutto: 1 790 960,00 zł, Liczba uzyskanych punktów: (1 573 800,00: 1 790 960,00) x 100 = 87,8746.

c)   oferta nr 3:

     Wykonawca: Bud - Invent Sp. z o.o. ul. Filtrowa 67 bud. D lokal 111, 02-055 Warszawa, Wykonawca podał adres do korespondencji ul. Łowicka 19, 02 – 574 Warszawa,

    Cena oferty w zł brutto: 1 889 780,00 zł, Liczba uzyskanych punktów: (1 573 800,00 : 1 889 780,00) x 100 = 83,2795

d)   oferta nr 4:

   Wykonawca: Konsorcjum: EKOCENTRUM Sp. z o.o. (ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław) i „RODE” Biuro Techniczne Romuald Deja (os. B. Śmiałego 31/18, 60-682 Poznań),

    Cena oferty w zł brutto: 4 239 500,00 zł, Liczba uzyskanych punktów: (1 573 800,00: 4 239 500,00) x 100 = 37,1223

e)   oferta nr 5:

     Wykonawca: Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. z o.o. (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań) i Grontmij Nederlander B.V. (De Holle Bilt 22, 3732HM De Bilt, Holandia),

    Cena oferty w zł brutto: 1 573 800,00 zł, Liczba uzyskanych punktów: (1 573 800,00: 1 573 800,00)  x 100 = 100.

 

Żadna oferta nie została odrzucona i żaden Wykonawca nie został wykluczony.

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wytyczną art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,

lub

2)    zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).

Zawiadomienie niniejsze znajduje się również do pobrania w formie pliku PDF poniżej.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zawiadomienie_Wybór_IK
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia