Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.     we Wronkach o konkursie  na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

•ukończone wyższe studia i dyplom magistra, preferowane wykształcenie  techniczne, ekonomiczne, prawnicze
•co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
•pożądane doświadczenie  w branży komunalnej
•dyspozycyjność
•pożądana znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty:

•list motywacyjny,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•życiorys (CV),
•dyplom ukończenia studiów wyższych,
•oświadczenie o co najmniej 3-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
•oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa  ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
•aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
•oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe i prokuratorskie,
•zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowiskach kierowniczych,
•zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zmianami) kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972 r. i pełniący dotychczas funkcję publiczną powinien do zgłoszenia dołączyć Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, a kandydat nie pełniący takiej funkcji Oświadczenie lustracyjne
•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego. 

Do wyżej wymienionych dokumentów należy załączyć koncepcję zarządzania firmą.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów , pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia  można składać osobiście w siedzibie Spółki  w godzinach 8.oo-15.oo lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach,  ulica Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, w terminie do dnia 11 kwietnia 2011 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 kwietnia 2011 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni w indywidualnych zaproszeniach.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

•zakres działalności spółki oraz problematyka branży komunalnej
•zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników,
•zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem  spółek z udziałem samorządu terytorialnego,
•zasady wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego,
•ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
•doświadczenie zawodowe kandydata

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać  do dnia 08 kwietnia 2011 roku w siedzibie Spółki we Wronkach w sekretariacie w godzinach 8.00-15.00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu o wynikach naboru.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia