Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2011: Wstępne ogłoszenie informacyjne

 

PL-Wronki: Usługi udzielania kredytu

2011/S 182-297944

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

 

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach
ul. Ratuszowa 3
Osoba do kontaktów: Maciej Pospieszny
64-510 Wronki
POLSKA
Tel.: +48 672545655 / 728974157
E-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl
Faks: +48 672540645

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.pk-wronki.cil.pl oraz http://www.pk-wronki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

 

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Inny: Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

 

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Kredyt długoterminowy na realizację Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki".

 

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3 64-510 Wronki, POLSKA.

Kod NUTS PL4

 

II.3)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:

Kredyt długoterminowy do maksymalnej wysokości 9 000 000,00 PLN z okresem spłaty 10 lat od daty zakończenia inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.6.2013r.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 1 500 000,00 i 3 500 000,00 PLN

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.4)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

 

II.5)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

14.11.2011

 

II.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.7)

Informacje dodatkowe:

 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Inflastruktura i Środowisko, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Inflastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

VI.2)

Informacje dodatkowe:

 

VI.3)

Informacje na temat ogólnych ram prawnych

Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące

przepisów podatkowych www.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://mf.gov.pl

przepisów o ochronie środowiska www.mos.gov.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.mos.gov.pl

ochrony zatrudnienia i warunków pracy www.mpips.gov.pl; www.pip.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.mpips.gov.pl

 

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21.9.2011

 


Powyższa informacja znajduje się też na stronie:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297944-2011:TEXT:PL:HTML&tabId=1

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia