Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór autorski

 

Wronki, dnia 21.02.2012r.

 

Nr referencyjny: 1/2012

 

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 000,00 euro

 

na usługę pełnienia nadzoru autorskiego

nad inwestycją pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki

 

 

1.    NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

        Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3,  64 – 510 Wronki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 183866, NIP 763 000 36 24, REGON 052 052 42 79, kapitał zakładowy  wynosi 26 836 500,00 zł.

Telefon: 67 254 56 56, faks: 67 254 06 45, e-mail sekretariat@pk-wronki.pl

 

2.    WSKAZANIE TRYBU POSTĘPOWANIA

         

        Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą               z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010              Nr 113, poz. 759). Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010                Nr 113, poz. 759).

 

3.    PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

W celu zbadania oferty rynkowej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Niniejsze zamówienie dotyczy pełnienia nadzoru autorskiego nad:

 

1)    przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach - kontrakt III, który wykonuje Ecoservice Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,

2)    przebudową, rozbudową i renowacją kanalizacji ściekowej w lewobrzeżnej części miasta Wronki oraz we wsi Nowa Wieś – etap I, II, III - kontrakt V, który wykonuje WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

 

Czynności prowadzone w ramach nadzoru autorskiego obejmują:

 

a)    stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,

b)    uzgadnianie z wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

c)    udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu, powstałych w trakcje realizacji robót,

d)    uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w naradach i komisjach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w technicznym i końcowym odbiorze zadania inwestycyjnego,

e)    dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, poprzez sporządzanie zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opracowywanie rysunków zamiennych lub szkiców wraz z umieszczeniem daty, podpisu oraz informacji, jaki element zastępują, dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

f)     inne czynności przewidziane dla projektanta wykonującego nadzór autorski, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).

Ww. działania powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki.”

Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w biurze Pana Macieja Pospiesznego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. we Wronkach przy ul. Ratuszowej 3.

 

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia 19 marca 2012r. do dnia zakończenia robót, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013r.

 

5.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

5.1.        Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a.    posiada doświadczenie w pełnieniu nadzorów autorskich nad realizacją co najmniej trzech zakończonych inwestycji, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej o długości każdej z nich nie mniejszej niż 15 km,

b.    posiada doświadczenie w prowadzeniu nadzoru autorskiego nad realizacją zakończonej budowy co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2.000 m3/d, na której zastosowano układ symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji z napowietrzaniem powierzchniowym za pomocą wirników mamutowych.

Wykonawca opisze szczegółowo przedmiot nadzorów, daty wykonania, nazwy odbiorców i załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5.2.        Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę spełniającego następujące warunki:

a.    posiada średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w liczbie co najmniej 6 pracowników,

b.    wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

 

Ø  1 osobę przewidzianą do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie technologii oczyszczania ścieków, posiadającą:

a.   Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynierii środowiska lub inżynierii sanitarnej, uprawnienia budowlane bez ograniczeń projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b.   Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta technologii oczyszczania ścieków,

c.   Szczegółowe doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją zakończonej budowy co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2.000 m3/d, na której zastosowano układ symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji z napowietrzaniem powierzchniowym za pomocą wirników mamutowych (w charakterze projektanta technologii),

 

Ø  1 osobę przewidzianą do pełnienia nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą:

a.    Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b.    Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej,

c.    Szczegółowe doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją zakończonej budowy co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2.000 m3/d (w charakterze projektanta konstrukcji budowlanych),

 

 

Ø  1 osobę przewidzianą do pełnienia nadzoru autorskiego w branży architektonicznej, posiadającą:

a.    Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta w specjalności architektonicznej,

b.   Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta branży architektonicznej,

c.   Szczegółowe doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją zakończonej budowy co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2.000 m3/d (w charakterze projektanta branży architektonicznej),

 

Ø  1 osobę przewidzianą do pełnienia nadzoru autorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą:

a.   Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b.   Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c.   Szczegółowe doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacjami zakończonych budów sieci kanalizacyjnej o łącznej długości co najmniej 50 km (w charakterze projektanta instalacji sanitarnych),

 

Ø  1 osobę przewidzianą do pełnienia nadzoru autorskiego w branży elektrycznej, posiadającą:

a.   Kwalifikacje: uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalności elektrycznej,

b.   Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta branży elektrycznej,

c.   doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją zakończonej budowy co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2.000 m3/d (w charakterze projektanta instalacji elektrycznych).

 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5.3.        Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200.000 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca musi dołączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku.

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie ww. warunków,  polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tych podmiotów.

 

 

5.4.        Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu - w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

b)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

c)  aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

 

Ocena spełniania warunków będzie następowała na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

 

5.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Zamawiający informuje, że niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie. Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie, drogą pocztową i elektroniczną (e-mail).

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu

Zamówienia:  Maciej Pospieszny – telefon 67 254 56 56 lub 67 254 01 63 w.118, w godzinach urzędowania od 7:00 do 15:00,  e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

6.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

.

7.    INFORMACJE O PRAWIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania przyczyn.

 

 

8.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

9.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach przy ul. Ratuszowej 3, 64 – 510 Wronki, z zaznaczeniem na kopercie:

 

Oferta na pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”.

 

Oferty należy składać do dnia 29.02.2012r. do godziny 14:00.

Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę przesyła się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i oświadczeniami.

 

10.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

Wykonawca podaje w ofercie wartość stawki S, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty, w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena za jednostkowy nadzór autorski oferty obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia.

 

11.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

·         Jedynym kryterium oceny ofert jest cena podana za stawkę S (waga: 100%).

 

·         W ocenie porównywalne będą tylko wypełnione pozycje formularza ofertowego.

 

·         Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki i przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia, uzyskując jednocześnie tym samym najwyższą ilość punktów wg wzoru przedstawionego poniżej.

·         Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

·         Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

·         Zasady oceny kryterium "Cena" (C):

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) x 100,

 

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena oferty "i";

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

12.  INFORMACJE DODATKOWE

 

Wycena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego rodzaju zamówienia. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu wykonania usługi, szczegóły ostatecznej formy zostaną uzgodnione w umowie.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji.

 

Załącznik nr 1 oraz Wzór umowy dostępne są do pobrania poniżej.

 

===========================================

W celu wypełnienia zasady jawności, informacja o niniejszym zamówieniu została w dniu dzisiejszym (21.02.2012r.) wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Wzór umowy
Załącznik nr 1
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia