Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Ogłoszenie o zamówieniu - Zintegrowany System Informatyczny


Wronki: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz relacyjnej bazy danych, wraz z serwerem

Numer ogłoszenia: 95968 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach , ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz relacyjnej bazy danych, wraz z serwerem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: A. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), który powinien obsługiwać następujące zagadnienia: -System bilingowy woda i ścieki wraz z systemem inkasenckim, -System gospodarki wodomierzowej, -Ewidencja sieci i opomiarowania, -Ewidencja infrastruktury wraz z fakturowaniem usługi wywozu nieczystości, -Finanse i księgowość, -Zestawienia analityczne i sprawozdawczość, -Biuro obsługi klienta, -Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji, -Internetowe Biuro Obsługi Klienta, -Środki trwałe, -Pozostała sprzedaż, -Gospodarka materiałowa, -Transport, -Kadry, -Płace, -Rozliczenie mediów, gospodarka licznikami -Rozrachunki i windykacja należności -Informacja o stanie finansowym punktu rozliczeniowego, windykacja należności, -Rozliczenie wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości -Cenniki -Naliczenia -Finanse i księgowość -Zarządzanie infrastrukturą, ewidencja zasobów, -Ewidencja opłat czynszowych, -Rozliczenie mediów, gospodarka licznikami, -Informacja o stanie finansowym punktu rozliczeniowego, windykacja należności -Rozliczenie wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości, -Remonty i inwestycje. -Gospodarka Mieszkaniowa - obsługa lokali mieszkalnych i użytkowych: Zamówienie polega również na: - wykonaniu analizy przedwdrożeniowej (ustalenie potrzeb, ustalenie modułów, ustalenie wyglądu i zawartości formatek wydruków, ustalenie planu i zakresu wdrożenia), - konwersji niezbędnych danych z dotychczasowego oprogramowania używanego przez Zamawiającego do nowego systemu, - instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych, - parametryzacji ZSI, - szkoleniu pracowników w zakresie obsługi ZSI, - opiece powdrożeniowej Zamawiający dopuszcza możliwość, że dana funkcjonalność będzie dostępna z innego poziomu (modułu), niż ten, który jest podany w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość innego nazewnictwa modułów pod warunkiem, że spełnia on funkcjonalności wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii/usterki wymagającej osobistego wsparcia wynosił do 12 godzin od momentu zgłoszenia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu ofertowym o zapewnieniu wymaganego czasu reakcji na zgłoszenie poprzez osobiste wsparcie. Ogólne wymagania funkcjonalne Zintegrowanego Systemu Informatycznego 1. Oferowany ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, pracującym na jednej wspólnej bazie danych źródłowych dla wszystkich modułów aplikacyjnych. Dane mają być wprowadzane tylko jeden raz w wybranym miejscu Systemu, a w innych miejscach Systemu należy wprowadzone informacje tylko udostępniać. 2. Dopuszcza się jedynie rozwiązania oparte o relacyjną bazę danych, wykorzystującą język SQL. 3. Zamawiający musi mieć pełen dostęp do zawartych w bazie informacji. 4. ZSI musi spełniać wymogi polskiego prawa (zwłaszcza ustawę o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych oraz ustawę o ochronie danych osobowych) i musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. 5. Wszystkie moduły programowe oferowanego ZSI muszą pochodzić od jednego producenta oprogramowania. 6. System ma być wyposażony w polskojęzyczny interfejs (wszystkie komunikaty, menu, raporty, pomoc kontekstowa, okna do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje dla użytkownika i inne). 7. Interfejs użytkownika musi umożliwiać pracę w środowisku MS WINDOWS (XP SP2, Vista, 7), w wersji 32-bitowej i 64-bitowej, gwarantując wygodne wprowadzanie danych i przejrzystą prezentację danych na ekranie. 8. Okna prezentujące dane w postaci tabelarycznej muszą być wyposażone w funkcjonalności sortowania według wybranych kolumn oraz zakładania przez użytkownika filtra wyświetlanej zawartości. 9. System musi umożliwiać wykonywanie wydruków na dowolnym urządzeniu drukującym zainstalowanym w środowisku Windows. 10. ZSI ma pracować w technologii Klient-Serwer z możliwością równoczesnego korzystania z bazy danych przez wielu użytkowników, w tym użytkowników pracujących poza siedzibą firmy. 11. Oprogramowanie musi zapewniać identyfikację i kontrolę tożsamości użytkowników, uniemożliwiać wprowadzenie danych w sposób anonimowy, rejestrować daty, czas i osoby wprowadzające zmiany danych w systemie. 12. System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych, przechowywanych i transportowanych przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz sytemu. 13. Przejście z jednego modułu do drugiego (w ramach uprawnień użytkownika) następuje bez konieczności ponownego logowania się do następnego modułu - dostęp do wszystkich przyznanych użytkownikowi zasobów systemu ma być zapewniony po jednokrotnym wpisaniu identyfikatora (nazwy) użytkownika i jego hasła. 14. System musi zapewniać ciągły dostęp do aktualnych danych zapewniając natychmiastową aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 15. System musi mieć możliwość pełnej archiwizacji danych oraz możliwość łatwego odtworzenia danych w razie awarii. 16. System powinien zapewnić kontrolę poprawności wprowadzania danych przez wykorzystanie słowników systemowych oraz walidację poprawności wprowadzanych danych. 17. ZSI musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób - poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp. 18. System musi posiadać mechanizmy kontroli spójności wprowadzanych danych, w tym wymuszanie pól obowiązkowych. 19. System musi zawierać wbudowane standardowe raporty (wzory), a ponadto posiadać generator raportów i zestawień oraz umożliwiać wykonywanie wszelkiego rodzaju analiz na wprowadzonych danych oraz umożliwiać tworzenie raportów przez użytkownika z wykorzystaniem języka SQL. 20. System musi pozwalać użytkownikom na tworzenie szablonów dokumentów oraz ich rejestracji w celu udostępnienia innym użytkownikom. 21. System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny) a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe - także w postaci e-deklaracji. 22. System musi zapewniać wymianę danych z aplikacjami zewnętrznymi (np. Płatnik, home banking). Musi umożliwiać eksport wszelkich zestawień, sprawozdań czy raportów do formatów czytanych przez programy Excel i Word oraz do formatu PDF. 23. System ma umożliwiać bezproblemową zmianę na walutę Euro, w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej. 24. System musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników oprogramowania w postaci podręczników. 25. W przypadku, gdy moduł do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi posiada ograniczenie liczby obsługiwanych wspólnot, wymagana jest obsługa przynajmniej 100 wspólnot mieszkaniowych. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Niespełnienie ogólnych wymagań funkcjonalnych (pkt 1 do 25) będzie skutkować odrzuceniem oferty. Odrzuceniem oferty będzie także skutkować niespełnienie wymagań stawianych poszczególnym modułom w sytuacji niespełniania więcej niż 10% wymagań w każdym z modułów. Załącznik nr 6 jest wymagany w celu oceny ofert w kryterium (funkcjonalność) i z tego powodu nie będzie podlegał reżimowi art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego Zintegrowanego Systemu informatycznego w celu potwierdzenia, że system jest zgodny ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. B. Dostawa relacyjnej bazy danych obejmująca licencję dla 30 równoczesnych użytkowników. Wymagana licencja na bazę danych: udzielona zamawiającemu, bezterminowa. Dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnego środowiska informatycznego obejmującego: -oprogramowanie systemowe, -oprogramowanie bazodanowe, -inne oprogramowanie narzędziowe i administracyjne niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji ZSI, -dostarczenie wraz z systemami wszelkich niezbędnych licencji, C. Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym. Platforma serwerowa obejmuje: Typ obudowy serwera Rack (2U) Ilość zainstalowanych procesorów 2 szt. Maksymalna ilość procesorów 2 szt. Typ zainstalowanego procesora Intel Xeon (Quad-Core) (lub równoważny wyraźnie rekomendowany przez producenta do zastosowań serwerowych) Kod procesora E5620 lub równoważny Częstotliwość procesora 2,4 GHz Częstotliwość szyny FSB 1066 MHz Przepustowość szyny QPI/DMI 5,86 GT/s Pojemność pamięci cache [L3] Min. 12 MB Ilość zainstalowanych dysków 4 szt. Maksymalna ilość dysków 8 szt. Pojemność każdego zainstalowanego dysku 300 GB Typ zainstalowanego dysku SAS, Hot Plug, 15000 RPM Zainstalowane sterowniki dysków 8 x SATA/SAS Sterownik macierzy PERC H700 SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60 512MB with BBU lub równoważny. Dyski skonfigurowane w RAID 5 Ilość banków pamięci przynajmniej 8, w tym min. 2 banki pamięci wolne Pojemność zainstalowanej pamięci Min. 12 GB Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 Typ pamięci Registered, Low Voltage Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz Elementy Hot-Swap Dyski twarde, Zasilacze Karta sieciowa 2 x 10/100/1000 Mbit/s Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Interfejs USB 2.0 przynajmniej 4 Ilość zasilaczy 2 szt. Moc zasilacza (zasilaczy) Min. 750 W każdy Systemy operacyjny Microsoft Windows 2008 Server Standard R2 PL, 64-bit OEM, licencja na 15 użytkowników. Wszystkie podzespoły serwera muszą być zainstalowane firmowo przez producenta serwera. Serwer musi być nowy, wyprodukowany przez producenta sprzętu komputerowego - w tym serwerów, nie dopuszcza się tzw. składaków. D. Gwarancja na Zintegrowany System informatyczny obejmująca -12 miesięczny okres od daty zakończenia wdrożenia (podpisania protokołu odbioru końcowego). -Gwarancja obejmuje nieodpłatne wykonanie poprawek celem usunięcia wad i błędów w ZSI, -W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany w obowiązującym prawodawstwie, -Świadczenie wsparcia użytkownikom systemu w okresie pierwszych 3 miesięcy po wdrożeniu ZSI, -Serwis gwarancyjny w zakresie funkcjonowania serwera na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Serwis pogwarancyjny: po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego tj. ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Potencjalny zakres - zależnie od potrzeb: dokupienie dodatkowych bezterminowych licencji na moduły wchodzące w skład ZSI, dokupienie dodatkowych bezterminowych licencji na użytkowników bazy danych, dokupienie dodatkowych licencji bezterminowych na użytkowników systemu operacyjnego serwera, doposażenie sprzętowe serwera, opracowanie i wdrożenie dodatkowych modułów ZSI, niewymienionych w SIWZ, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.30.00-6, 48.00.00.00-8, 48.61.00.00-7, 48.82.00.00-2, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) Postanowienia pkt III.1).2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. III.1).2.1)b) i III.1).2.1)e). Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA we Wronkach 35 1240 3754 1111 0000 4372 7591 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dostarczył, wdrożył i utrzymuje ZSI w co najmniej 3 podmiotach wykonujących działalność związaną z eksploatacją sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z dystrybucją wody pitnej lub odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a system działa tam do chwili obecnej, przy czym: a) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmowało jednocześnie co najmniej: moduł bilingowy, księgowość i finanse, kadry i płace, magazyn, środki trwałe, b) wartość każdego z powyższych kontraktów wynosiła co najmniej 150.000,00 zł netto (bez kosztów sprzętu komputerowego)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawi co najmniej 2 osoby, które będą brały udział we wdrożeniu bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, a które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej jednego wdrożenia o podobnym zakresie tj. obejmującego jednocześnie moduły wymienione w p. III.3.2).a) i o wartości przynajmniej jak w punkcie III.3.2).b).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1 mln zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, czyli na dostawę, wdrożenie i serwis systemów informatycznych. Ubezpieczenie musi być ważne również w całym okresie wdrożenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Kryterium oceny funkcjonalności (PF) - 20
 • 3 - Kryterium ceny obsługi powdrożeniowej - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych. 2. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie niniejszej umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiana osób pełniących funkcję kierownicze w ramach realizacji Umowy. 3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół Konieczności i Protokół Negocjacji, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przepisów mających wpływ na treść zawartej umowy, w tym w szczególności zmiana stawki podatku VAT od produktów i usług będących przedmiotem dostawy lub świadczenia usług ze strony Wykonawcy, 2) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiany w infrastrukturze Zamawiającego, 4) wynikające ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania i odbioru poszczególnych prac. 5. Strony ustalają, iż strona występująca zmianę umowy na piśmie przedstawia powód oraz uzasadnienie dla zmiany. Druga stron w terminie 7 dni przedstawia swoje stanowisko. 6. Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pk-wronki.cil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3 64-510 Wronki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3 64-510 Wronki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2012r. pod numerem 95968 – 2012.

Poniżej udostępniamy do pobrania Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.


29.03.2012r.
Dla wygody oferentów udostępniamy w dniu dzisiejszym (Dokumenty do pobrania) SIWZ w formacie doc.


29.03.2012r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informujemy o zmianie treści SIWZ - treść zmian dostępna jest do pobrania poniżej - plik Wronki_SIWZ_Zmiany_2012-03-29.PDF.

Jednocześnie zamieszczamy do pobrania ujednoliconą treść SIWZ, zawierającą powyższe zmiany (plik Wronki_SIWZ_2012-03-29_ujednolicona.PDF).


W dniu dzisiejszym (05.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument PDF znajduje się do pobrania poniżej.

 

2012-04-05-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01

 


W dniu dzisiejszym (13.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. Opis zmian wprowadzonych do SIWZ,

3. Ujednoliconą treść SIWZ, zawierającą wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany.

 

Pliki znajdują się do pobrania poniżej.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25. kwietnia 2012r. do godz. 12:00. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie została w dniu dzisiejszym wysłana do Biuletynu Zamówień Publicznych i jest dostępna do pobrania poniżej.

 


 W dniu dzisiejszym (20.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument PDF znajduje się do pobrania poniżej.

 


W dniu dzisiejszym (20.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej kolejne wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument PDF znajduje się do pobrania poniżej.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
2012-04-20-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_04.pdf
2012-04-20-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_03.pdf
Informacja_o_Zmianie_Ogloszenia_BZP_2012-04-13
Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_2012-04-13
SIWZ_ZSI_Zmiany_2012-04-13
SIWZ_ZSI_Ujednolicona_2012-04-13
Wronki_SIWZ_2012-03-29_ujednolicona.pdf
Wronki_SIWZ_Zmiany_2012-03-29.pdf
SIWZ_format_doc
Specyfikacja SIWZ
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia