Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 14.05.2012r.

 

29.03.2012r.

PL-Wronki: Usługi udzielania kredytu

2012/S 62-100595

 

Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy

 

                 

Nazwa nadana zamówieniu:

 

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.122.852,68 zł. objętego dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego Projektu pn:. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki".

 

PL-Wronki: Usługi udzielania kredytu

2012/S 62-100595

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach
ul. Ratuszowa 3
Osoba do kontaktów: Maciej Pospieszny
64-510 Wronki
POLSKA
Tel.: +48 672545655
E-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl
Faks: +48 672540645

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.bip.pk-wronki.cil.pl oraz http://www.pk-wronki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.122.852,68 zł. objętego dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego Projektu pn:. " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3.
64-510 Wronki

Kod NUTS PL41

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 122 852,68 PLN objętego dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego Projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki".
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 114 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 110 000,00 PLN.
1. Forma wadium:
Wadium powinno zostać wniesione w jednej z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
2. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 35 1240 3754 1111 0000 4372 7591.
Wadium oprocentowane jest według zasad oprocentowania wskazanego rachunku bankowego.
W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy złożyć wraz z ofertą, w oddzielnej kopercie z napisem „Wadium”.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi uPzp oraz zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji obejmujący okres związania ofertą (60 dni),
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; lub że Wykonawca:
— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Postanowienia powyże stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt 1 pkt 1) i 5).
Uwaga! Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawcy a jego oferta zostanie odrzucona.
3. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt XVI pkt. 1.
4. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp.
5. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:
1. Okres kredytowania: od daty zawarcia umowy maksymalnie do dnia 31.12.2021 r.
2. Wykorzystanie kredytu bankowego objętego dopłatami na finansowanie kosztów kwalfikowanych przedsięwzięcia, odbywać się będzie zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie realizacji projektu i planie finansowania projektu.
3. Kredyt może zostać uruchomiony po podpisaniu umowy dopłatowej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Wykorzystanie środków kredytu objętego dopłatami odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez kredytobiorcę w banku faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia.
5. Okres karencji w spłacie kapitału liczony jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
Pierwsza rata płatna na koniec trzeciego kwartału 2013 r., ostatnia maksymalnie do dnia 31.12.2021 r. Spłata kapitału nastąpi w 34 równych ratach, każda po max 238 907,49 PLN, płatnych kwartalnie począwszy od 30 września 2013 r., ostatnia rata płatna w dniu 31.12.2021 r.
6. Oprocentowanie kredytu liczone jest wg stopy zmiennej WIBOR 3-m-ce + marża Wykonawcy.
7. Marża jest stała w całym okresie realizacji zamówienia.
8. Prowizja – wysokość prowizji stanowi procent od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu podpisania umowy.
9. Odsetki płatne kwartalnie, w ostatnim dniu danego kwartału, równe raty kapitału płatne kwartalnie, w ostatnim dniu danego kwartału. Jeżeli płatność przypada na dzień wolny od pracy dla Zamawiającego, wówczas płatność nastąpi w ostatnim dniu pracy Zamawiającego przypadającym przed danym dniem wolnym.
10. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu faktycznie wykorzystanego, a nie postawionego do dyspozycji.
11. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca obowiązywania umowy.
12. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu odsetki będą liczone od pozostającej do spłaty części kapitału.
13. Kalendarz stosowany przy wyliczeniu ceny oferty liczony według rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku (czyli uwzględniony jest rok przestępny).
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty kredytu w transzach w terminie do dnia 30.12.2013 r.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Zamawiający powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą.
17. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Gminę Wronki oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe.
18. Zawarcie aneksu do umowy następuje bez opłat.
19. Kredyt nie może być obciążony innymi prowizjami i opłatami poza wyszczególnionymi w SIWZ.
20. Zastrzega się możliwość refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych.
21. Nie będą pobierane dodatkowe opłaty za prowadzenie rachunku założonego w celu obsługi kredytu.
22. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania NFOŚiGW informacji o zmianach warunków, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy kredytu w ciągu 14 dni od zdarzenia.
23. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania NFOŚiGW o wysokości i terminowości spłat rat kapitału kredytu i odsetek, saldzie kredytu oraz wysokości oprocentowania kredytu w okresie tożsamym ze składanym zestawieniem dopłat.
24. Wykonawca zobowiąże się do udostępnienia umowy kredytu dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
25. Środki z kredytu objętego dopłatami do oprocentowania nie mogą być przeznaczone na refinansowanie pożyczek udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
26. Do złożonej oferty należy załączyć projekt umowy o udzielenie kredytu spełniający ww. warunki udzielenia zamówienia.
27. Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
28. Określenie części kredytu objętego dopłatami.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, należy przedłożyć:
1) koncesję, zezwolenie lub licencję,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 uPzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 uPzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2 pkt 1, 2.
3.Dokumenty innych podmiotów:
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest w takiej sytuacji:
1) udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2) przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienionych w ustępie 2 punkt 1,2, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
4. Inne dokumenty:
Wykonawca ponadto przedkłada:
1) Formularz oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),
2) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. t.j. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.),
3) projekt umowy, zgodny z wymogami określonymi w Części XXVI SIWZ.
5. Dokumenty wymagane w postępowaniu – dotyczące podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio,
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków. Wystarczające jest złożenie oświadczenia o spłnieniu warunków.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstwie oświadczenia złozonego przez Wykonawcę (art. 22 ust.1 uPzp - załącznik nr 2 do SIWZ).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków. Wystarczające jest złożenie oświadczenia o spłnieniu warunków.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstwie oświadczenia złozonego przez Wykonawcę (art. 22 ust.1 uPzp - załącznik nr 2 do SIWZ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2/JRP/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.5.2012 - 12:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Inny: Polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.5.2012 - 12:10

Miejscowość

Wronki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Udzielenie kredytu długoterminowego objętego dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”.
Projekt jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/10-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności priorytetu I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/KIO
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Na podstawie Art. 182. Ustawy Prawo ZamówieńPublicznych (zwanej dalej "uPzp"):
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 15 dni - jeżelizostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 upzp, albo w terminie 10 dni - jeżelizostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnychwarunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 uPzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych napodstawie art. 11 ust. 8 uPzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązkunie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy dozłożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniuzamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo,
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które niezawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo,
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/KIO
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2012

 

 

Wszystkie pliki SIWZ do pobrania z serwera FTP poprzez moduł „Pobierz SIWZ”
(przycisk  na lewym panelu tej strony).

 

Osoba do kontaktów:

Maciej Pospieszny

Tel.: +48 672545655

E-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

Faks: +48 672540645

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu dzisiejszym (16.04.2012r.) Zamawiający umieszcza dodatkowo następujące informacje:

1. Wykaz zaangażowań Klienta - Gminy Wronki,

2. Formularz Klienta - Gminy Wronki.

 

Pliki znajdują się do pobrania po kliknięciu w link "Pobierz SIWZ" jak opisano powyżej.

 

 

Informujemy jednocześnie, że w tym samym miejscu zamieszczono do pobrania wyjaśnienia treści SIWZ.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu dzisiejszym (16.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania Opinię i raport biegłego rewidenta za 2011r. (plik Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta_za_2011_rok.pdf) w miejsce wcześniej zamieszczonego pliku Sprawozdanie finansowe 2011.zip.

 

Plik znajduje się do pobrania po kliknięciu w link "Pobierz SIWZ".

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (17.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści SIWZ (plik 2012-04-17-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_02.pdf).

Plik znajduje się do pobrania po kliknięciu w link "Pobierz SIWZ".

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (17.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania kolejne wyjaśnienia treści SIWZ (plik 2012-04-17-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_02.pdf), dwa ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu: w zakresie terminu składania ofert (plik 2012-04-17-Zmiana_ogloszenia-Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf) oraz w zakresie terminu otwarcia ofert (plik 2012-04-17-Zmiana_ogloszenia-Zmiana_terminu_otwarcia_ofert.pdf).

Zamieszczamy również do pobrania ujednoliconą treść SIWZ, uwzględniającą wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany (plik 2012-04-17-SIWZ_Ujednolicona.pdf).

 

Pliki znajdują się do pobrania po kliknięciu w link "Pobierz SIWZ".

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (19.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza kolejne odpowiedzi na zapytania (plik odpowiedzi_na_zapytania2.pdf).

Plik można pobrać po kliknięciu linku "Pobierz SIWZ".

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (20.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza formularz ofertowy (plik formularz ofertowy wraz z załącznikami.doc).

Plik można pobrać po kliknięciu linku "Pobierz SIWZ".

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (24.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania kolejne wyjaśnienia treści SIWZ (plik 2012-04-24-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ.pdf) oraz zamieszcza do pobrania prognozy 2021 (plik prognozy_2021.xls).

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (27.04.2012r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania kolejne wyjaśnienia treści SIWZ (plik 2012-04-27-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ.pdf).

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia