Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Dostawa artykułów biurowych

Nr nadany przez Zamawiającego PK/SA - 1/2012

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt  

w ramach projektu pn.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”

 

Projekt jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/10-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności priorytetu I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.

 

2. TERMIN SKŁADANIA

    OFERT

 

do 13.04.2012r. do godz. 13.00.

Przedsiębiorstwo Komunalne zawiadomi Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert. Przedsiębiorstwo Komunalne zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wybrania najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyn.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS   

    USŁUG WCHODZĄCYCH

    W SKŁAD ZAMÓWIENIA

 

Ofertę wraz z kosztem dostawy przedmiotu zamówienia należy złożyć na adres Zamawiającego.

Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu trwania umowy, w miarę potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia, dokonywania zmian ilościowych w zakresie materiałów biurowych objętych zamówieniem oraz niezrealizowania całości zamówienia.

Zamawiający będzie regulował należności za dostarczone materiały przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT nie częściej niż raz w miesiącu

Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w ofercie, w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2013 roku. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3.

4. KRYTERIA OCENY 
 OFERT:

 

Najniższa cena ogółem w PLN netto.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego rodzaju zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto i brutto za jednostkę miary w PLN.

5. CENA

Proszę o podanie ceny netto i brutto za jednostkę miary w PLN.

6. FORMA I MIEJSCE
    SKŁADANIA OFERT

 

Wykonawcy gotowi wykonać przedmiot zamówienia opisany powyżej, powinni przesyłać w terminie do 13 kwietnia 2012r. ofertę:

1.     drogą elektroniczną na adres: s.antczak@pk-wronki.pl,

bądź

2.     przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

Oferty powinny być opatrzone opisem: „Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” i złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, iż zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 67 254 56 56 lub 67 254 01 63 wew. 118  z panem Maciejem Pospiesznym.

7. ZAŁĄCZNIKI

1.     Opis przedmiotu zamówienia.

2.     Formularz ofertowy.

3.     Umowa.

UWAGA !

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zalacznik_1_OPZ
Zalacznik_2_Formularz_Ofertowy
Zalacznik_3_Wzor_Umowy
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia