Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Przetargi: archiwum » 2008 rok
A A A

Przetargi: archiwum: 2008 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej we Wronkach

Numer ogłoszenia w portalu UZP: 151552 - 2008;
data zamieszczenia: 07.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, fax 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej we Wronkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,
- roboty ziemne wykonywanie koparkami oraz ręcznie,
- umocnienie ścian wykopu,
- rozbiórkę istniejącego kolektora z rur betonowych wraz z uzbrojeniem,
- budowę nowego kolektora grawitacyjnego sanitarnego na odcinku S25 do S16 (zgodnie z dok. projektową) z rur PVC o średnicy 315 mm i o długości 141 m,
- budowę studni kanalizacyjnych,
- przyłączenie nowych przyłączy do wybudowanego odcinka sieci,
- odtworzenie nawierzchni.

Dokładny zakres robót zawarto w dokumentacji przetargowej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.24.40-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W tym względzie udokumentują, że:
- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat min.1 zamówienie o podobnym zakresie,
- dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionych dokumentów (niżej wymienionych). Ocena spełniania wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium SPEŁNIA, NIE SPEŁNIA. Oferta spełniająca -wymogi otrzyma ocenę SPEŁNIA, natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę NIE SPEŁNIA i zostanie odrzucona

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu nas podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty - Zał. Nr 1 SIWZ;
  2. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Zał. Nr 2 SIWZ;
  3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień o podobnym zakresie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje - Zał. Nr 3 SIWZ;
  4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na formularzu stanowiącym - Zał. Nr 4 SIWZ;
  5. Kosztorys ofertowy - Zał. Nr 5 SIWZ;
  6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  7. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu w zakresie objętym zamówieniem: aktualny odpis/wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku wykonawców, wobec których nie jest wymagany wpis do ewidencji/rejestru - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (także podmioty spółki cywilnej), każdy składa osobno dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu w zakresie, w jakim będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk-wronki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach,
ul. Ratuszowa 3,
64 - 510 Wronki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2008 godzina 09:45, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach,
ul. Ratuszowa 3,
64 - 510 Wronki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

-----------------------------------------------------

Wronki, dnia 29 lipca 2008 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej we Wronkach"

wybrano ofertę firmy:
Transport Drogowy Ślusarstwo,
Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie
Bromber Dariusz
ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy

za kwotę: 397.988,42 zł brutto (tj. 326.220,02 zł netto)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta. Spełnione zostały warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Z uwagi na fakt, że została złożona jedna oferta, Wykonawca otrzymał 100,00 pkt, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena.


Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej
we Wronkach

Numer ogłoszenia w portalu UZP: 113625 - 2008;
data zamieszczenia: 29.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, fax 067 2540645.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-wronki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej we Wronkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,
- roboty ziemne wykonywanie koparkami oraz ręcznie,
- umocnienie ścian wykopu,
- rozbiórkę istniejącego kolektora z rur betonowych wraz z uzbrojeniem,
- budowę nowego kolektora grawitacyjnego sanitarnego na odcinku S25 do S16 (zgodnie z dok. projektową) z rur PVC o średnicy 315 mm i o długości 141 m,
- budowę studni kanalizacyjnych,
- przyłączenie nowych przyłączy do wybudowanego odcinka sieci,
- odtworzenie nawierzchni.

Dokładny zakres robót zawarto w dokumentacji przetargowej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.24.40-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W tym względzie udokumentują, że:
- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat min.1 zamówienie o podobnym zakresie,
- dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionych dokumentów (niżej wymienionych). Ocena spełniania wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium SPEŁNIA, NIE SPEŁNIA. Oferta spełniająca -wymogi otrzyma ocenę SPEŁNIA, natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę NIE SPEŁNIA i zostanie odrzucona

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu nas podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:
1. Formularz oferty - Zał. Nr 1 SIWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Zał. Nr 2 SIWZ;
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień o podobnym zakresie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje - Zał. Nr 3 SIWZ;
4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na formularzu stanowiącym - Zał. Nr 4 SIWZ;
5. Kosztorys ofertowy - Zał. Nr 5 SIWZ;
6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu w zakresie objętym zamówieniem: aktualny odpis/wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku wykonawców, wobec których nie jest wymagany wpis do ewidencji/rejestru - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (także podmioty spółki cywilnej), każdy składa osobno dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu w zakresie, w jakim będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk-wronki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach,
ul. Ratuszowa 3,
64 - 510 Wronki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2008 godzina 09:45, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
ul. Ratuszowa 3,
64 - 510 Wronki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pełną dokumentację przetargową można otrzymać w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pobrać z naszej strony klikając na przycisk "Pobierz SIWZ" (po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie udostępniony login i hasło dostepu do serwera FTP skąd można skopiować dokumentację przetargową)


Wronki, dnia 25 czerwca 2008 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej we Wronkach"

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej we Wronkach”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Na w/w zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Prezes
mgr inż. Alfred Piotrowski

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia