Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Roboty budowlane „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”

 

Roboty budowlane Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” - etap I zadanie III i XIV oraz etap II zadanie IV - rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert do 06.04.2010 godz. 12.00

Odpowiedzi na pytania: pobierz plik pytania i odpowiedzi

Zobacz też plik zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

REGON:

570524279

Miejscowość:

Wronki

Kod pocztowy:

64 - 510

Powiat:

szamotulski

Województwo:

wielkopolskie

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Ratuszowa 3

WWW:

www.bip.pk-wronki.cil.pl

E-mail:

sekretariat@pk-wronki.pl

Numer kierunkowy:

67

Telefon:

254-02-04

Fax:

254-06-45

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Imię i nazwisko:

Maciej Pospieszny

tel. (67) 254 56 55 lub

+48 728 974 157, w godz. 8,00 – 15,00,

e-mail: inwestycyjny@pk-wronki.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1) Przedmiot zamówienia:

Zamawiający udostępni pełną dokumentację z wyróżnieniem zakresów objętych tym postępowaniem w zamówieniu publicznym. (Zamawiający posiada kompletną dokumentację dla wszystkich etapów realizacji robót budowlanych).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki", obejmującego wykonanie kanalizacji tłocznej – ETAP I - ZADANIE III i XIV oraz kanalizacji ogólnospławnej ETAP II – ZADANIE IV - w mieście Wronki. Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” stanowiącą przedmiot odrębnego postępowania, w rozumieniu art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. etap II zadanie IV - budowę kanalizacji tłocznej długości 951,50 m (tj. rurociąg dwa razy 475,75 m) i średnicy 2 x 180 mm (kanał PT – 5) w ulicy ul. Sierakowskiej i ul. Rynek,

2. etap I zadanie XIV - renowacja kanalizacji ogólnospławnej ul. Sierakowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kościuszki:

· długości 28,50 m i średnicy 400 mm (kanał KO-3),

· długości 69 m i średnicy 355 mm (kanał KO-3.2),

· długości 16,50 m i średnicy 400 mm (KO-3.2),

· długości 22,00 m i średnicy 400 mm (KO-3.1),

· długości 102 m i średnicy 355 mm (kanał KO-3.2.1).

3. etap I zadanie XIV - budowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Rynek:

· długości 70 m i średnicy 315 mm (kanał KO-3.2.1.4),

· długości 70 m i średnicy 315 mm (kanał KO-3.2.1),

4. etap I zadanie III - budowę kanalizacji tłocznej długości 79 m tj.: długości 37 m i średnicy 225 mm i długości 42 m i średnicy 250 mm (część kanału PT – 4 ) w ul. Rynek.

Szczegółowy opis cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ.

Roboty realizowane będą zgodnie z warunkami umowy przy realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane, wymaganiami NFOŚiGW oraz procedurą obowiązującą przy wdrożeniu Funduszu Spójności.

Zaleca się we własnym zakresie zapoznanie się z terenem wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu poinformowania Wykonawców o stanie kanalizacji udostępniono również dokumentację z inspekcji TVC – załącznik nr 4 do części II opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Po uzgodnieniu z Zamawiającym - Wykonawca w miejscu wykonywanych robót budowlanych objętych zamówieniem zabezpieczy możliwość odbioru ścieków.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Pobieranie SIWZ, udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej jest nieodpłatne. Adres strony internetowej: www.bip.pk-wronki.cil.pl .

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego i zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pk-wronki.cil.pl.

Na pisemny wniosek Wykonawcy i wniesienie opłaty w wysokości 1000,00 PLN +VAT na konto Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 5 dni - w formie papierowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

- 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

- 45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

- 45.23.31.40-2 Roboty drogowe,

- 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Informacje dodatkowe:

Oznaczenie wewnętrzne 1/JRP/2010

Dokumenty:

- Szczegóły ogłoszenia o przetargu w załączonym pliku,

- 1_CZESC_1_SIWZ,
- 2_CZESC_2_OPZ,
+ załączniki do OPZ,

- 3_CZESC_3_Umowa.


UWAGA!

Aby pobrać wszelkie załączniki prosimy kliknąć łącze Pobierz SIWZ.

Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo hasło dostępu do plików z załącznkami - część kanalizacja

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia