Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach

 

Wronki: Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach
Numer ogłoszenia: 111299 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach , ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pk-wronki.cil.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi zakup paliw samochodowych, bezpośrednio na stacji paliw dla samochodów oraz sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach w następujących ilościach: - olej napędowy ON w ilości 40.000,00 litrów, - etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2.500 litrów. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590:2009 i PN-EN 228. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). Paliwa samochodowe muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu zakup paliwa przez co najmniej sześć dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00. Ilości paliw samochodowych określone w ust. III pkt 1 są ilościami maksymalnymi i nie mogą ulec przekroczeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości w trakcie realizacji zakresu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Dostawa paliw odbywać się będzie w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczenie. Procedura wydawania paliwa będzie się odbywać na stacji paliw Wykonawcy poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiornika samochodu lub zbiorników przenośnych i zakończona będzie wystawieniem dokumentu wydania (np. dokument WZ), na którym zamieszczone będą następujące dane: - imię i nazwisko osoby, która pobrała paliwo, - datę i godzinę tankowania, - ilość faktycznie pobranego paliwa, - nr rejestracyjny pojazdu. Zamawiający sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz samochodów, do których tankowane będzie paliwo. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż raz w tygodniu na podstawie wystawianych faktur VAT..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3.000 zł słownie: trzy tysiące złotych. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) Postanowienia pkt XII.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. XII.2.1)b) i XII.2.1)e). Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA we Wronkach 35 1240 3754 1111 0000 4372 7591 Tytuł przelewu: Wadium - przetarg na zakup paliw. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości nie większej niż 6 km + przez - 100 m od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną dopuszczającą poruszanie się pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton, czynną przynajmniej od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 20.00.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pn. Zakup paliwa dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pk-wronki.cil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. ul. Ratuszowa 3 64 -510 Wronki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych oddzielnie na zakup oleju napędowego (część 1 zamówienia) oraz oddzielnie na zakup etyliny bezołowiowej 95 (część 2 zamówienia)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zakup paliwa dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych oddzielnie na zakup oleju napędowego (część 1 zamówienia) oraz oddzielnie na zakup etyliny bezołowiowej 95 (część 2 zamówienia)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Poniżej do pobrania SIWZ (PDF)

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ-paliwo
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia