Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczyszczalnia ścieków - dokończenie)

Wronki, dnia 08.04.2013r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty pn. Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach”:

 

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Marię Pluta, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.T.H.U. HYDRO – MARKO Pluta Maria,  ul. Wojska Polskiego 139, 63 – 200 Jarocin na kwotę 6.160.800,00 zł netto, tj. 7.577.784,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty – najniższa cena  - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.  Do oceny oferty zastosowano jako jedyne, kryterium opisane wzorem: Pi(C) = (Cmin / Ci) x 100,

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena rozpatrywanej oferty "i";

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty w zł (netto)

Cena oferty w zł (brutto)

Liczba uzyskanych punktów

1.

P.T.H.U. HYDRO – MARKO Maria Pluta,

ul. Wojska Polskiego 139,

63 – 200 Jarocin

6 160 800,00

7 577 784,00

100

 

<!--[if !supportLists]-->2.  <!--[endif]-->W postępowaniu złożona została jedna oferta - P.T.H.U. HYDRO – MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63 – 200 Jarocin.

<!--[if !supportLists]-->3.  <!--[endif]-->Żadna oferta nie została odrzucona.

<!--[if !supportLists]-->4.  <!--[endif]-->Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.) w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.).

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia