Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2013: 2013: Utwardzenie i odwodnienie placu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wybór oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Utwardzenie i odwodnienie placu dla zadania pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wronki” przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759): jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez  GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18 G, 62 – 045 Pniew na kwotę 214929,01 zł netto, tj. 264362,68 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty – najniższa cena  - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.  Do oceny oferty zastosowano jako jedyne, kryterium opisane wzorem: Pi(C) = (Cmin / Ci) x 100,

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena rozpatrywanej oferty "i";

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

W postępowaniu złożona została 1 oferta.

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zł (netto)

Cena oferty

w zł (brutto)

Liczba uzyskanych punktów

1

GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18 G, 62 – 045 Pniew

214929,01

264362,68

100

 

Żadna oferta nie została odrzucona.

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia