Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2014: 2014: Ogłoszenie przetargu na zakup samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 t.

 

OGŁOSZENIE Nr 515

 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z we Wronkach z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3, 64-510 Wronki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000183866, legitymującą się numerem NIP: 763-000-36-24, REGON: 0520524279, o kapitale zakładowym w wysokości: 27.664.200,00 zł, telefon: 067 2540-163, telefaks: 067 2540-645, adres e-mail: sekretariat@pk-wronki.pl, strona WWW: www.pk-wronki.pl , zwana dalej Zamawiającym,

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na zakup samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 t typu doka (skrzyniowiec).

 

I. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem: 515 . Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 

II. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako postępowanie ofertowe poniżej obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Niniejsze postępowanie ofertowe jest prowadzone bez zastosowania ustawy, zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 414.000,00 euro dla dostaw i usług. Do postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument stosuje się Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pojazdu ciężarowego dostawczego typu doka (skrzyniowiec) według niżej wymienionej specyfikacji:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Pojemność silnika do 2500 cm³.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Paliwo – ON.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Rozmiary skrzyni ładunkowej nie przekraczające 220 cm szerokości i 280 cm długości.

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Liczba miejsc 5-7.

<!--[if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Rok produkcji – nie starszy niż 5 lat.

<!--[if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Zarejestrowany w Polsce z aktualnymi badaniami technicznymi, dopuszczającymi pojazd do ruchu.

<!--[if !supportLists]-->8.    <!--[endif]-->Posiada ważne ubezpieczenie – polisę OC.

<!--[if !supportLists]-->9.    <!--[endif]-->Gwarancja – minimum 3 miesiące, licząc od dnia dostawy.

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->Kolor nadwozia – biały.

<!--[if !supportLists]-->11.  <!--[endif]--> 2 komplety kluczyków.

<!--[if !supportLists]-->12.  <!--[endif]--> Komplet dokumentów (dowód rejestracyjny, książka serwisowa, karta pojazdu, instrukcja obsługi w języku polskim).

<!--[if !supportLists]-->13.  <!--[endif]--> Centralny zamek.

<!--[if !supportLists]-->14.  <!--[endif]--> Na dachu zamontowana belka ostrzegawcza z dwoma światłami i miejscem na opis.

<!--[if !supportLists]-->15.  <!--[endif]--> Na wyposażeniu koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica.

 

Zamawiający wymaga, by wybrany pojazd został dostarczony do miejsca siedziby Zamawiającego, tj. ul. Ratuszowa 3 we Wronkach, gdzie zostanie zweryfikowany aktualny stan techniczny pojazdu oraz zgodność z wyżej określoną specyfikacją. Pozytywna weryfikacja stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu fakturę z tytułu zawarcia transakcji.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnego z pojazdów zaoferowanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie.

 

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia:

Zaoferowana cena ma charakter ryczałtowy i musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy. Wykonawcy podają cenę netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług).

Za przedmiot zamówienia zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w treści faktury.

 

 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

2. Termin do składania ofert upływa dnia 24.02.2014 roku o godzinie 12:00

3.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa o godz. 12:10 w sali narad.

4. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2, zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

5. Oferty otrzymane za pośrednictwem poczty po wyznaczonym terminie będą uznane za złożone po terminie i zostaną zwrócone.

6. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. we Wronkach

ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

Oferta na zakup pojazdu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach

 

7. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi zawierać nazwę i adres Oferenta.

8. Oferenci są związania ofertą przez okres 30 dni.

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Zmawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

VI. Osoba wyznaczona u Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zamówienia

Uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem jest Łukasz Prządka, nr telefonu 795 588 630,

adres e-mail l.przadka@pk-wronki.pl .

 

VII. Termin wykonania zamówienia

Samochód należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników postępowania.

 

VIII. Informacja o wysokości i formach wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Wronki PK - umowa dostawy pojazdu
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia