Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2015/2016: Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin

 

Wronki: Opracowanie wniosku na udzielenie koncesji na wydobycie kopalin wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach
Numer ogłoszenia: 83805 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach , ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 67 2540163, faks 67 254 56 50.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wniosku na udzielenie koncesji na wydobycie kopalin wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie kompletnego wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin piasków i żwirów na działkach należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, zlokalizowanych w rejonie miejscowości Popowo w gminie Wronki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie; b) opracowanie wszelkich wymaganych do wniosku dokumentów i projektów m.in. : - rozpoznanie budowy geologicznej, - projekt robót geologicznych, - dokumentację geologiczną ustalająca zasoby złoża, - projekt zagospodarowania złoża, - wymagane decyzje środowiskowe wraz z raportami OOŚ, - pozwolenia wodno-prawne, - decyzje o wycince drzew, - plan ruchu zakładu górniczego, - określenie kierunku rekultywacji złoża, wraz z określeniem przetwarzania odpadów poza instalacją; c) wykonanie wszelkich koniecznych i wymaganych robót do przygotowania wniosku o koncesję na wydobywanie kopalin; d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa geologicznego i górniczego, Prawa ochrony środowiska i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin. Koszty opłat administracyjnych ponosi Zamawiający; e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin, w tym przygotowanie odpowiedzi na wszelkie pytania i uwagi na etapie procedury rozpatrywania wniosku, f) pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami. 2. Dokumentację projektową należy opracować w szczególności zgodnie z: - Ustawą prawo geologiczne i górnicze. - Ustawą Prawo wodne (Dz. U. Nr 0, poz. 145 z późniejszymi zmianami), - Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Orientacyjną mapę terenu dla opracowania wniosku stanowi załączona mapa z zaznaczonymi numerami działek należącymi do Zamawiającego oraz załączone mapy ewidencyjne w skali 1:5000. Część terenu znajduje się na obszarze NATURA 2000. 4. Wycena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia. Prosimy podać cenę netto i brutto usługi. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - wniosek o koncesję wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (skan + wersja edytowalna) na nośniku CD/DVD, - prawomocną decyzję o koncesji na wydobywanie kopalin opatrzoną klauzulą ostateczności przez organ wydający decyzję, 6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące niniejszego zlecenia będą dokonywane w formie pisemnej.. 7. Wymagane mapy geodezyjne dostarczy Zamawiający. Wszelkie opłaty administracyjne związane z przedmiotem zamówienia ponosi Zamawiający.

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku na etapie składania ofert

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku na etapie składania ofert

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku na etapie składania ofert

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku na etapie składania ofert

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku na etapie składania ofert

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin płatności faktury - 10

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pk-wronki.cil.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 11:00, miejsce: sekretariat Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym (21.06.2016) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wprowadzono zmianę do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze zmianą można się zapoznać pobierając plik poniżej.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu dzisiejszym (23.06.2016) na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dostępne do pobrania poniżej.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu dzisiejszym (08.07.2016) zamieszczamy do pobrania zawiadomienie o unieważnieniu niniejszego postępowania - dokument dostępny jest do pobrania poniżej.

   

   

  drukuj pobierz pdf    

  Dokumenty do pobrania:
  Zawiadomienie o unieważnieniu
  Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01
  Zmiana_SIWZ_01
  Ogłoszenie o Zamówieniu
  07.1.Mapa_Pogladowa
  07.3.Mapa_Ewidencyjna_02
  07.2.Mapa_Ewidencyjna_01
  05.Wzór_Umowy
  01.SIWZ
  pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

  wstecz

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia