Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Informacje: Ogłoszenie: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach

ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu

 

Rada Nadzorcza spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach z siedzibą we Wronkach (dalej: „Spółka”) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach.

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu ww. Spółki.

I. Wymagania formalne stawiane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki:

1) Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

II. Wymagane dokumenty:

1) Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki musi przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Curriculum vitae (CV) opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata zawierający klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 2. List Motywacyjny własnoręcznie podpisany przez Kandydata, zawierający informację o adresie zamieszkania, adresie e-mail i numerze telefonu;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. odpis świadectwa pracy lub odpis umowy o świadczenie usług lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. oświadczenie Kandydata o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 6. oświadczenie Kandydata o pełnieniu przez co najmniej 3-lata stanowiska kierowniczego lub samodzielnego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie przez Kandydata działalności gospodarczej na własny rachunek przez co najmniej 3-lata;
 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej Kandydata;
 8. oświadczenie Kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz możliwości pełnienia funkcji w zarządzie Spółki;
 9. oświadczenie Kandydata o braku skazania za którekolwiek z przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 10. oświadczenie Kandydata o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w pkt I ppkt 2 powyżej;
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
 12. oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu takiego oświadczenia, w przypadku osób w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., według wzorów określonych ustawą;
 13. Koncepcja rozwoju Spółki z wykorzystaniem istniejącego majątku Spółki.

III. Pozostałe informacje:

1) Poza dokumentami wskazanymi jako obowiązkowe Kandydat może przedłożyć także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe.

2) Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów w toku dalszego postępowania konkursowego.

3) Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

4) Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5) Zasady udostępniania Kandydatom dokumentów Spółki określa regulamin konkursu.

6) Osobą do kontaktu w sprawie procedury rekrutacyjnej jest pani Anita Drożyńska tel. 537 732 076 e-mail: a.drozynska@pkwronki.pl

7) Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

8) Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pk-wronki.pl

9) Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64 – 510 Wronki, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 7 października 2019 r. do godz. 12:00

10) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach

ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach”

DO RĄK WŁASNYCH RADY NADZORCZEJ

NIE OTWIERAĆ

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić imię, nazwisko i adres Kandydata.

11) Za termin wpływu dokumentacji do Spółki uznaje się moment, w której dokumentacja wpłynęła do Spółki.

12) Dokumentacja złożona po upływie terminu nie podlega rozpoznaniu.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia