nazwa dokumentu: 2010: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bzp

Wronki: Inżynier kontraktu w ramach realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203476 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier kontraktu w ramach realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera kontraktu polegających na prowadzeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. /Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki/, składającego się z 4 Kontraktów: na wykonanie robót w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków (Kontrakt IV) oraz budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej na obszarze miasta Wronki i części m. Nowa Wieś (Kontrakty V-VII, które będą stanowić JEDNO zamówienie) wykonywanych przez wyłonionych w drodze przetargów publicznych, Wykonawców robót budowlanych. Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności: - pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, - pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), - pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego, - zarządzanie finansowe, - bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, - mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, - wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w szczególności poprzez terminowe przedkładanie raportów: wstępnego, miesięcznego, kwartalnego, technicznego, półrocznego, rocznego, raportu zakończenia z przebiegu realizacji oraz przez pomoc przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych związanych z inwestycją..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3, 74.21.00.00-4, 74.26.40.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki jest współfinansoeany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederlander B.V., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1533468,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1290000,00

·         Oferta z najniższą ceną: 1290000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4566400,00

·         Waluta: PLN.

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Maja 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 4 Listopada 2010