nazwa dokumentu: Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest:
  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - /36.00 Z PKD/,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - /37.00.Z PKD/,
  • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - /42.22.Z PKD/’
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - /43.22.Z PKD/,
  • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - /43.99.Z PKD/,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - /68.20.Z PKD/,
  • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - /68.32.Z PKD/,
  • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - /81.10.Z PKD/,
  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - /38.11.Z PKD/,
  • zbieranie odpadów niebezpiecznych - /38.12.Z PKD/,
  • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - /38.21.Z PKD/,
  • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych- /38.22.Z PKD/,
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - /39.00.Z PKD/,
  • pozostałe sprzątanie - /81.29.Z PKD/,
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - /81.30.Z PKD/,
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych /35.30.Z PKD/,
  • pogrzeby i działalność pokrewna - /96.03.Z PKD/.
 2. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Wronki o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
informacje wytworzył:Jan Nowierski
data dodania: 3 Lutego 2013
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jan Nowierski / 1 Stycznia 2013