nazwa dokumentu: 2012: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa artykułów biurowych

 

Nr nadany przez Zamawiającego PK/SA - 1/2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

dotyczącej dostawy artykułów biurowych dla potrzeb

Jednostki Realizującej Projekt   w ramach projektu pn.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/10-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności priorytetu I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

 

 

Złożone zostały trzy oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Roman Dolata, ul. Słoneczna 2, 64 – 200 Obrzycko  na kwotę 8.067,07 zł netto tj. 9.922,50 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100).

Ww. firma zaoferowała najniższą cenę.

 

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Maja 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 17 Kwietnia 2012