nazwa dokumentu: 2009 rok

Przetarg został rozstrzygnięty -
wynik w dziale
Ogłoszenia

Uwaga!
W katalogu z plikami załączników (Pobierz SIWZ) znajdują się dokumenty
"Odpowiedzi i zmiany do SIWZ"
"Odpowiedzi i zmiany do SIWZ-2".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia sektorowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w dniu 02.11.2009r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.we Wronkach,
ul. Ratuszowa 3,
64 – 510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. (067) 254 02 04,
fax (067) 254-06-45.

* Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.pk-wronki.cil.pl

* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego

systemu zakupów: Nie dotyczy

* Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Wróblewo, gmina Wronki”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane: budowa stacji uzdatniania wody we Wróblewie (Gmina Wronki).

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Wróblewo, gmina Wronki”

w tym:

1. inwestycja polega na budowie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą produkującą i transportującą wodę do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wróblewo, gmina Wronki. Projektowany budynek jest budynkiem I kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, kryty dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 3o.

2. na w/w działce oprócz budynku ustala się następujący zakres robót:

- jeden zbiornik bezodpływowy,

- budowa jednego neutralizatora na awaryjne przecieki z chlorowni o powierzchni zabudowy max. 1,00 m2,

- budowa jednego Ŝelbetowego odstojnika wód popłucznych zagłębionego w znacznej części w gruncie, (o wymiarach zewnętrznych w rzucie 450 x 550 x 241 cm, gdzie całkowita pojemność odstojnika wynosi Vc = 35,8 m3, natomiast objętość czynna Vcz = 17,5 m3),

- budowa dwóch stalowych zbiorników retencyjnych, wchodzące w skład infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody. Zbiorniki retencyjne będą stalowe, cylindryczne, pionowe na wodę pitną o pojemności V= 2x75 m3, posadowione na fundamencie żelbetowym,

3. budowa infrastruktury i sieci międzyobiektowych wraz z wykonaniem przyłącza wody,

4. zasilanie elektryczne i automatyczne sterowanie,

5. zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody,

6. ogrodzenie terenu,

7. układ komunikacyjny,

8. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (zgodnie z prawem budowlanym) i uzyskanie odbioru końcowego zamawiającego.

Realizacja zadania ma być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w materiałach przetargowych dołączonych do SIWZ m.in. projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45252126-7 roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45232150-8 roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232430-5 roboty w zakresie uzdatniania wody

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Informacje dodatkowe:

1) Szczegółowe informacje o zamówieniu zawierają załączniki do SIWZ:

a) dokumentacja projektowa zatwierdzona „pozwoleniem na budowę”,

b) dokumentacja kosztorysowa – przedmiary robót:

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Przy sporządzaniu oferty oferenci powinni w pierwszej kolejności kierować się projektem stacji uzdatniania wody we Wróblewie.

2) Dokumentacje techniczne znajdują się do wglądu u Zamawiającego w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 Opisy oraz podstawowe rysunki/przekroje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Ewentualne sporządzenie kopii dokumentów jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym, za odpłatnością w wysokości 1,5 zł za stronę A4 i 3 zł za stronę A3.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Czas realizacji 210 dni, lecz nie dłużej niż do wymaganego terminu wykonania zadania końcowego, tj. do dnia 30.06.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść w:

  • pieniądzu,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązuje się wnieść wadium najpóźniej do dnia 24.11.2009 r.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
35 1240 3754 1111 0000 4372 7591

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
Dowód wniesienia - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

a) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Nie podleganie wykluczeniu i spełnianie wymogów Regulaminu udzielenia zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach nr 12/2009 z dnia 24.08.2009

2. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji.

3. Wykonanie w ostatnich pięciu latach dwóch robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca, – jako generalny wykonawca - w wykazie robót wyszczególni, co najmniej dwa zadania porównywalne z przedmiotem zamówienia (tj. z zakresu budowy stacji uzdatniania wody o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda), które jednocześnie będą potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane z należytą starannością.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/niespełna.

b) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia wyżej określonych warunków, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące dokumenty:

I

a. Formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną
w załączniku nr 1.

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 2.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wraz z oświadczeniem, że dane nie były zmienione.

d. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowa konsorcyjna). Dotyczy przypadku składania oferty wspólnej przez 2 lub więcej wykonawców.

e. Parafowany na każdej stronie wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3.

f. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

g. Wykaz prac zleconych podwykonawcom, (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4.

h. Wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach dwóch robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca – jako generalny wykonawca - w wykazie robót wyszczególni, co najmniej dwa zadania porównywalne z przedmiotem zamówienia (tj. z zakresu budowy stacji uzdatniania wody o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda), które jednocześnie będą potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane z należytą starannością – załącznik nr 5.

i. Kserokopię potwierdzona za zgodnością z oryginałem uprawnień, co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Inzynierów Budownictwa oraz wykaz podmiotów i osób, które będą wykonywać zamówienie. W/w osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w przypadku na czas określony do czerwca 2010 roku – załącznik nr 6

j. Kserokopię polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości min. 1 500 000 zł wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty, pod warunkiem, że polisa obejmuje całe zadanie.

k. Zatwierdzony bilans rachunek zysków – strat za ostatni rok, a w przypadku osób fizycznych PIT.

l. wszelkie kserokopie należy poświadczać za zgodnością z oryginałem przez osoby upoważnione przez wykonawcę.

II

k. Kosztorys ofertowy (w celu uzyskania ogólnej informacji o sposobie obliczania ceny).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjanci):

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2. muszą ustanowić wspólnego Pełnomocnika Wykonawców umocowanego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3. pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinny spełniać poza w/w punktami także:

1. § 9 pkt I podpunkt: a), d), e), g), h), i), j), l) oraz § 9 pkt II podpunkt k)

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub upoważniony pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

2. oświadczenia i dokumenty, takie jak:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wraz z oświadczeniem,że dane nie były zmienione.
  • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
  • zatwierdzony bilans rachunek zysków – strat za ostatni rok, a w przypadku osób fizycznych PIT.

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne i spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego postępowania i utratę wadium.

UWAGA:

1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast w/w dokumentu składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) niniejszych UWAG zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w zakresie dat wystawienia dokumentów zapisy pkt 1) niniejszych UWAG stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: postępowanie jest zgodny z Regulaminem udzielenia zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach nr 12/2009 z dnia 24.08.2009

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Zgodność z SIWZ i cena wskazana w ofercie.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.pk-wronki.cil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach,
ul. Ratuszowa 3,
64 – 510 Wronki

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień w zakresie budowy SUW we Wróblewie jest Maciej Pospieszny, tel. (067) 254 56 55 lub +48 728 974 157,
w godz. 8,00 – 15,00, e-mail: inwestycyjny@pk-wronki.pl

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania ofert: 24.11.2009 r., do godziny 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 3,
64 – 510 Wronki, sekretariat.
Oferty zostaną otwarte w dniu 24.11.2009 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.5) Termin związania ofertą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku:

1. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

2. zmiany nazwy Wykonawcy,

3. zmiany stawki VAT,

4. nieterminowego przekazania placu budowy,

5. braku lub istotnej wady dokumentacji projektowej,

6. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,

7. konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy,

8. wystąpienia siły wyższej.


 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Maja 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 18 Maja 2012