nazwa dokumentu: 2012: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup paliw

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 111299-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wronki
Przedmiot zamówienia stanowi zakup paliw samochodowych, bezpośrednio na stacji paliw dla samochodów oraz sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach w następujących ilościach: - olej...
Termin składania ofert: 2012-06-01


Wronki: na zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach
Numer ogłoszenia: 146113 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111299 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, faks 067 2540645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi zakup paliw samochodowych, bezpośrednio na stacji paliw dla samochodów oraz sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach w następujących ilościach: - olej napędowy ON w ilości 40.000,00 litrów, - etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2.500 litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         STACJA PALIW ADAM & MICHAŁ Muszyńscy ul. Mickiewicza we Wronkach, adres do korespondencji: ul. Nowa 16, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225271,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 246325,00

·         Oferta z najniższą ceną: 246325,00 / Oferta z najwyższą ceną: 246325,00

·         Waluta: PLN.

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Lutego 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 5 Lipca 2012