nazwa dokumentu: Przetarg: Remont ul. Rzecznej i ul. Garncarskiej we Wronkach

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach
ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą:

 

„Remont ulicy Rzecznej i Garncarskiej we Wronkach”.

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2013 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki (sekretariat).


Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).


Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

 

Informacji udzielamy pod numerem telefonu: +48 67 254 56 56, e-mail: sekretariat@pk-wronki.pl

 

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do pobrania poniżej ("Dokumenty do pobrania").

 

Projekt budowlany można pobrać klikając tutaj.

 

------------------------------------------------------

          WAŻNE!

     Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu:

    Pobierz plik PDF

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 14 Lipca 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 6 Maja 2013