nazwa dokumentu: Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów we Wronkach

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamieszcza do pobrania poniżej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

„Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów we Wronkach”. 

 

Termin składania ofert do dnia 06.08.2013r. do godz. 8:00

Osoba do kontaktu: Sylwia Antczak tel. tel. +48 67 254 56 56,

 

Termin wykonania 31.10.2013r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej (załączniki poniżej).

==============================================

 

Wronki, dnia 7 sierpnia 2013 roku

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Unieważniam  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie          przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów we Wronkach”, ogłoszenie zostało opublikowane: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2013 r. pod numerem 148831–2013, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.bip.pk-wronki.cil.pl.

  

Uzasadnienie:

 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Pra-wo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), gdyż  w dniu otwarcia ofert, tj. 06.08.2013 roku do godziny 08:00 (termin składania ofert) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta, zamawiający nie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 14 Lipca 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 22 Lipca 2013