nazwa dokumentu: Zakup paliw - wyniki przetargu

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. we Wronkach” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez STACJA PALIW Adam i Michał Muszyńscy 64-510 Wronki, ul. Nowa 16, Stacja Paliw, ul. Mickiewicza.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 14 Lipca 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 24 Września 2013