nazwa dokumentu: 2013: Zamówienie na usługę obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt

 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OBSŁUGI PRAWNEJ JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

 

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. WE WRONKACH ZAMÓWIEŃ NIEOBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)

 

 

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na obsługę prawną Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Projekt).

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w zakresie procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektu. Przez proces inwestycyjny Zamawiający rozumie ciąg skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, prawnym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym itp. prowadzących do realizacji i eksploatacji realizowanych inwestycji budowlanych.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień oraz zamówień publicznych, w tym przygotowanie projektów umów,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->uczestnictwo w opracowaniu oraz opiniowanie dokumentów wewnętrznych, uchwał, zarządzeń, materiałów przetargowych, projektów umów na roboty budowlane, dostawy i usługi realizowane w ramach projektu, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie JRP;

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->uczestnictwo w opracowaniu oraz opiniowanie innych dokumentów dotyczących projektu, zleconych przez Zamawiającego,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->uczestnictwo w rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem umów, udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Beneficjenta w ramach Projektu,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->świadczenie pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych w zakresie realizacji zadań przez JRP w ramach realizacji projektu,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->sporządzanie i wydawanie na piśmie opinii prawnych,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych, udzielanie informacji o zmianach w przepisach oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach uchybień,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->opiniowanie pod względem prawnym, poprawianie i akceptowanie umów, porozumień oraz uczestniczenie w ich tworzeniu (opiniowanie projektów w/w. dokumentów),

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->przygotowywanie oraz opiniowanie treści korespondencji JPR z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi lub fizycznymi,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przed sądami i urzędami, prowadzenie spraw przed organami orzekającymi z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->zapewnienie dalszego prowadzenia i reprezentacji we wszystkich sprawach będących w toku, postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych (rozpoczętych przed udzieleniem zamówienia),

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->uczestniczenie w zebraniach Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników w zakresie dotyczącym projektu, oraz świadczenie pomocy prawnej w zakresie podejmowanych uchwał dotyczących projektu,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->bieżące informowanie Kierownika JRP i Prezesa Zarządu Spółki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności JRP i stanie zaawansowania spraw prowadzonych w imieniu Spółki – JRP,

<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki - JRP oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

 

Wykonywanie obsługi prawnej będzie odbywało się podczas co najmniej jednego w tygodniu dyżuru w siedzibie Spółki, w godzinach 9.00 – 15.00. Niezależnie od cotygodniowego dyżuru przedstawiciel Wykonawcy, na polecenie Zamawiającego będzie uczestniczyła raz w miesiącu w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeb w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników, odbywanych w siedzibie Spółki lub innym wskazanym miejscu, w sprawach dotyczących projektu.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądanie obecności przedstawiciela Wykonawcy podczas sesji Rady Miasta i Gminy Wronki dotyczących spraw objętych Projektem, niezależnie od pobytów o których mowa w pkt 3.4.

 

Wykonywanie obsługi prawnej poza siedzibą Spółki będzie odbywało się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach roboczych dla Zamawiającego, w godzinach 7.00 – 17.00.

 

Wykonawca będzie udzielał porad prawnych niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 dni roboczych. Opinie prawne będą sporządzane w ciągu 2 dni roboczych, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 5 dni roboczych.

 

Opiniowanie projektów aktów normatywnych Spółki w zakresie realizowanego Projektu, będzie dokonywane niezwłocznie, lecz nie  później niż w trzecim dniu od dnia przekazania projektów aktów normatywnych.

 

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Termin wykonania zamówienia

 

Zamówienie będzie wykonywane od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia            2015 r.

 

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Termin i miejsce składania ofert

 

 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@pk-wronki.pl podając w tytule korespondencji „Przetarg – obsługa prawna JRP w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”.

Oferty należy przesyłać do dnia 30.12.2013r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.12.2013r. o godzinie 12:15

Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę przesyła się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do specyfikacji w formie elektronicznej kopi (skan w formacie PDF) wraz z kopią w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) dokumentu o którym mowa w pkt 5.3. specyfikacji.

 

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Informacje dodatkowe.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunków udziału w postępowaniu, sposobu złożenia oferty oraz inne informacje dotyczące postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę dotyczącą stałej obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt, którą można pobrać ze strony internetowej oraz uzyskać pocztą elektroniczną po zwróceniu się z prośbą do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach pod adres ul. Ratuszowa 3, 64 – 510 Wronki,.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

Poniżej załączniki do pobrania.

 

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 19 Grudnia 2013