nazwa dokumentu: 2014: Dostawa energii - wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach.” Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez ENERGO OPERATOR SP. Z O.O., ul. Krasickiego 19 lok. 1, 02-611 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w poniższym załączniku.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 17 Kwietnia 2014