nazwa dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na usługę pod nazwą:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski

 

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2015 r.

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2015 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wadium wynosi 5000 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 23.01.2015r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców,

 

2. Wzór umowy,

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 01,

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 02,

 

6. Mapa z rejonem ul. Leśnej, w której należy zaprojektować kanalizację,

 

7. Załączniki w wersji edytowalnej.

 

8. Regulamin udzielania zamówień.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (29.01.2015r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 

2015-01-29-Wyjasnienia_SIWZ_01.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (30.01.2015r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 

2015-01-30-Wyjasnienia_SIWZ_02.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (12.02.2015r.) Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

 

2015-02-12-Zawiadomienie_o_Wyborze_Oferty.pdf

 

 
informacje wprowadził:Tomek
data dodania: 12 Lutego 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 23 Stycznia 2015