nazwa dokumentu: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap II

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty pod nazwą:

 

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II

 

Inwestycja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Termin wykonania zamówienia: 14.12.2015 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2015 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56.

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wadium wynosi 2.000 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców,

 

2. Wzór umowy,

 

3. Załączniki edytowalne.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

5. Regulamin udzielania zamówień.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Tomek
data dodania: 4 Września 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 4 Września 2015