nazwa dokumentu: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap II - wyniki

 

                                                                       Wronki, dnia 18.09.2015r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93  ze zm.) na roboty pn.

 

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II”,

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Daniel Turostowski

Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo,

Ul. Polna 12, 64-710 Połajewo

 

na kwotę 65.887,78 netto, tj. 81.041,97 zł brutto.

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w załączniku

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Września 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 18 Września 2015