nazwa dokumentu: Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na usługę pod nazwą:

 

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności

 

Termin wykonania zamówienia: Etap I: 21.01.2016 r., Etap II: 17.06.2016r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2015 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

 

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56.

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wadium wynosi 1.300,00 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

 

2. Wzór umowy

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

4. Załączniki w wersji edytowalnej

 

5. Regulamin udzielania zamówień

 

6. Regulamin konkursu POIiŚ.2.3/1/2015.

 

Link do strony z ogłoszeniem o konkursie (aktualny na dzień ogłoszenia przetargu): http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/aktualnosci/art,5,nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020.html

 

===========================================================

W dniu dzisiejszym (10.11.2015r.) zamieszczamy poniżej wyjaśnienia treści SIWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 

2015-11-10-Wyjasnienia_SIWZ_01.pdf

 

===========================================================

W dniu dzisiejszym (19.11.2015r.) zamieszczamy do pobrania poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

 

2015-11-19-Zawiadomienie_Wybor_Najkorzystniejszej_Oferty.pdf

 

 
informacje wprowadził:Tomek
data dodania: 19 Listopada 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 9 Listopada 2015