nazwa dokumentu: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty budowlane pod nazwą:

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi

 

Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2016r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2016 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

 

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 55, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej.

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

 

2. Wzór umowy

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

4. Pomocniczy przedmiar robót.

 

5. Załączniki w formie edytowalnej.

 

6. Regulamin udzielania zamówień.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu dzisiejszym (14.06.2016r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 

2016-06-14-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu dzisiejszym (27.06.2016r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

2016-06-27-Zawiadomienie_Wybor_Najkorzystniejszej_Oferty

 

 

 
informacje wprowadził:Tomek
data dodania: 27 Czerwca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 7 Czerwca 2016