Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Koncesje i zezwolenia » OCC/39-ZTO/458/W/OPO/2007/AJ
A A A

Koncesje i zezwolenia: OCC/39-ZTO/458/W/OPO/2007/AJ

                       Poznań, 16 lutego 2007 r.

 

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

OCC/39-ZTO/458/W/OPO/2007/AJ

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217
i z 2007 r. Nr 21, poz. 124) oraz na podstawie art. 155 ustawy z  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 i art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku

z 7 grudnia 2006 r.

Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach
z siedzibą we Wronkach

Posiadającego:

     1) numer w rejestrze przedsiębiorców KRS:0000183866

     2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 763-000-36-24

 

postanawiam zmienić

 

moją decyzję z dnia 25 września 1998 r. Nr OCC/39/458/U/2/98/EB, zmienioną decyzją z 27 marca 2000 r. nr OCC/39/S/458/U/3/2000 w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach koncesji na obrót ciepłem na okres do
30 września 2008 r.

poprzez:

1. przedłużenie ważności koncesji na obrót ciepłem do

    30 września 2025r.

2. zastąpienie na stronie 1 decyzji wyrazów:

Przedsiębiorstwo Komunalne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wronkach

następującymi wyrazami:

Przedsiębiorstwo Komunalne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach

z siedzibą we Wronkach

 

3. zastąpienie na stronie 1 decyzji dotychczasowego numeru REGON:

    570524279

            - numerem w rejestrze przedsiębiorców KRS:0000183866

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 763-000-36-24,

 

4. zastąpienie dotychczasowego brzmienia punktu 2 zatytułowanego „Warunki prowadzenia działalności” następującym brzmieniem:

 

2. WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

 

2.1.  Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności zaopatrzenia w ciepło przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.

 

2.1.2. Koncesjonariusz nie może zawierać umów sprzedaży ciepła z przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, jeżeli nie posiadają koncesji, w przypadkach gdy ta koncesja jest wymagana przepisami ustawy – Prawo energetyczne.

 

2.1.3. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą koncesją z przychodu osiąganego z działalności objętej tą koncesją.

 

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę odbiorców.

 

Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymania lub zagwarantowania możliwości pozyskiwania środków finansowych lub majątku pozwalających na zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności
objętej koncesją.

 

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

 

2.3.1.  Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji i zaprzestaniem działalności, spowoduje opracowanie na własny koszt i przedstawi Prezesowi URE analizę finansową wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok działalności – jeśli obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz.1324 i Nr 229, poz. 2276,z 2004 r. Nr96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540), w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, która określi w szczególności, stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień przewidywanego zakończenia działalności.

 

2.3.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z powyższej analizy w najkrótszym możliwym terminie.

 

2.4. Udzielanie informacji

 

2.4.1.  Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE  o zmianach dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym w szczególności firmy, siedziby, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej, rozszerzenia bądź ograniczenia tej działalności) nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

 

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 18 miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

 

2.4.3.  Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o niepodjęciu działalności objętej koncesją, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia koncesji, podając przyczyny niepodjęcia działalności; za datę podjęcia działalności uważa się datę faktycznego rozpoczęcia sprzedaży ciepła.

 

UZASADNIENIE

 

Decyzją z dnia 25 września 1998 r. Nr OCC/39/458/U/2/98/EB, zmienioną decyzją z 27 marca 2000 r. nr OCC/39/S/458/U/3/2000 udzielono Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach koncesji na obrót ciepłem na okres do 30 września 2008 r.

 

Na podstawie art. 39 ustawy – Prawo energetyczne pismem z 7 grudnia 2006 r. L.dz. 54/82/2006, uzupełnionym pismem z 5 stycznia 2007 r. L.dz. 44/2007, z 22 stycznia 2007 r. L.dz. 284/2007 i z 24 stycznia 2007 r. L.dz. 323/2007, Koncesjonariusz wystąpił
o przedłużenie ważności koncesji na obrót ciepłem do 30 września 2025 r. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do przedłużenia terminu obowiązywania koncesji.
W związku z wejściem w życie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne, ze względu na liczne zmiany w przytoczonych ustawach, które zaistniały w okresie obowiązywania koncesji konieczne stało się wprowadzenie w miejsce numeru REGON numeru z rejestru przedsiębiorców i numeru NIP oraz dokonanie zmiany treści zapisów „Warunki prowadzenia działalności”, określonych w udzielonej Przedsiębiorcy koncesji. Wobec powyższego zwrócono się do Przedsiębiorcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany polegającej na zastąpieniu dotychczasowych warunków prowadzenia działalności określonych w punkcie 2 decyzji nowymi warunkami prowadzenia działalności koncesjonowanej oraz na wpisanie w miejsce numeru REGON, numerów KRS i NIP, co Koncesjonariusz uczynił.

Jednocześnie Koncesjonariusz wystąpił o wprowadzenie w koncesji aktualnej nazwy spółki, pod którą obecnie działa, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

 

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 25 września 1998 r. nr OCC/39/458/U/2/98/EB ze zmianami jest uzasadniony.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Okres ważności koncesji został przedłużony do 30 września 2025 r., zgodnie z wnioskiem strony i art. 36 ustawy – Prawo energetyczne. Przy ustalaniu okresu obowiązywania niniejszej koncesji, Prezes URE uwzględnił horyzont czasowy dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. – „Polityka energetyczna Polski do 20025 roku”, w którym określono prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w okresie do roku 2025.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności – postanowiłem jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § l Kodeksu postępowania cywilnego).

 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zwierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47946 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań.

 

 

 

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach

ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki

 

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia