Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Koncesje i zezwolenia » decyzja OCC/39/458/U/2/98/EB
A A A

Koncesje i zezwolenia: decyzja OCC/39/458/U/2/98/EB

Warszawa, 25 września 1998r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OCC/39/458/U/2/98/EB

DECYZJA

Na podstawie art. 67 ust. l, art. 32 ust. l pkt 4, art. 33 ust. l i 4, art. 36 i art. 37 w związku z art. 30 ust. l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158 poz. 1042 oraz z 1998r. Nr 94 poz.594 i Nr 106 póz.668) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, póz. 26 z późn. zm.)

udzielam z urzędu

przedsiębiorstwu energetycznemu:

Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością


z siedzibą we Wronkach,
posiadającemu statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 570524279,
zwanemu dalej „koncesjonariuszem";


KONCESJI

na obrót ciepłem

w okresie do 30 września 2008r.


na następujących warunkach:

l. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności objętej mniejszą koncesją stanowi prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży ciepła zakupionego w jednym źródle obcym, które należy do przedsiębiorstwa Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach, o łącznej mocy zainstalowanej 30 MWt, na potrzeby odbiorców komunalnych przyłączonych do sieci ciepłowniczej miasta Wronki.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest zobowiązany do prowadzenia działalności objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności zaopatrzenia w ciepło.

2.1.2. Koncesjonariusz zobowiązany jest do dostarczania ciepła w ilości wynikającej z umów zawartych na dostawę.

2.1.3. Koncesjonariusz zobowiązany jest do dotrzymywania właściwych standardów świadczenia usług energetycznych określonych normami i przepisami oraz w umowach zawartych z dostawcą i odbiorcami ciepła.

2.1.4. Koncesjonariusz w terminie do 28 lutego 1999 roku dostosuje treść zawartych umów kupna-sprzedaży ciepła do przepisów ustawy - Prawo energetyczne i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2.1.5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Prezesa URE o wykonaniu rozstrzygnięć wydanych na podstawie art. 8 ustawy – Prawo energetyczne.

2.1.6. Koncesjonariusz zapewni, że prowadzona przez niego działalność inna niż objęta niniejszą koncesją nie będzie zagrażać ani nie wpłynie negatywnie na warunki prowadzenia działalności objętej niniejszą koncesją, w szczególności poprzez jej ograniczenie lub pogorszenie jakości świadczonych usług.

2.1.7. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą koncesją z dochodu osiąganego z działalności objętej tą koncesją.

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę odbiorców

2.2.1. Koncesjonariusz w terminie do 31 grudnia 1998 roku opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Prezesowi URE standardy jakościowe prowadzonej działalności.

2.2.2. Koncesjonariusz ze względu na właściwą obsługę i ochronę interesów odbiorców będzie dążył do obniżania kosztów prowadzonej działalności, w szczególności poprzez minimalizację własnych kosztów oraz optymalizację kosztów związanych z zakupem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

2.2.3. Koncesjonariusz jest zobowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją.

2.2.4. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 18 miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.3.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji spowoduje opracowanie na własny koszt i przedstawi Prezesowi URE analizę finansową (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego koncesjonariusza za ostatni rok działalności), w zakresie prowadzonej działalności koncesjonowanej, która w szczególności, określi stan wywiązania się koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień przewidywanego zakończenia tej działalności.

2.3.2 Koncesjonariusz zobowiązany jest do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z powyższej analizy w najkrótszym możliwym terminie.

2.4. Sprawozdawczość i udzielanie informacji

2.4.1. Koncesjonariusz jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze rozszerzenia lub ograniczenia działalności związanej obrotem ciepłem oraz o innych przewidywanych zmianach mających istotny wpływ na warunki prowadzenia działalności koncesjonowanej.

2.4.2. Koncesjonariusz jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia zainteresowanym zarządom gmin informacji oraz propozycji niezbędnych do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.

2.4.3. Koncesjonariusz jest zobowiązany do przedstawiania Prezesowi URE corocznego sprawozdania z realizacji nałożonych na niego warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej za rok poprzedni do dnia 15 kwietnia roku następnego.

2.4.4. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami nie później niż 60 dni przed planowaną datą podziału lub połączenia.

2.4.5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zbyciu udziałów spółki w wysokości powodującej osiągnięcie lub przekroczenie przez nabywcę 10%, 25%, 33% lub 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. l, w związku z art. 32 ust. l pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wronkach koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie ciepłem.

Stosownie do postanowień art. 28 i art. 35 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 50 § l i art. 77 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strona została wezwana do przedstawienia informacji niezbędnych do wydania koncesji. Strona uczyniła to przesyłając wypełniony kwestionariusz koncesyjny zawierający informacje dotyczące prowadzonej przez stronę działalności.

W trakcie postępowania administracyjnego na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że strona:

l) prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem w dniu ogłoszenia ustawy - Prawo energetyczne, tj. 4 czerwca 1997 r., spełniając przesłankę wynikającą z art. 67 ust. l tej ustawy,
2) spełnia warunki określone w art. 33 ust. l pkt 1-4 ustawy – Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
3) nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym ani likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2
ustawy - Prawo energetyczne .

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ust. l i 2 ustawy - Prawo energetyczne, na podstawie informacji przedstawionych przez Stronę w trakcie postępowania oraz opinii Wojewody Pilskiego.

Okres ważności koncesji został ustalony na 10 lat, zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo energetyczne, przy czym wzięto pod uwagę, iż dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1995r., „Założenia polityki energetycznej Polski do 2010r.", uwzględniający postanowienia uchwały Sejmu RP z 10 maja 1991r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010r. określa prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne, w okresie do roku 2010.

POUCZENIE

l. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu w Warszawie - Sądu Antymonopolowego za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § l Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Prowadzenie przez koncesjonariusza działalności wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne innej niż obrót ciepłem wymaga uzyskania odrębnej koncesji.

4. Zmiana przedmiotu zakresu i warunków prowadzenia działalności objętej niniejszą koncesją może nastąpić po zmianie koncesji.

5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa w sposób i w wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34. Ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

dr Leszek Juchniewicz

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia