Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Koncesje i zezwolenia » decyzja PCC/116/458/U/2/98/EB
A A A

Koncesje i zezwolenia: decyzja PCC/116/458/U/2/98/EB

Warszawa, 25 września 1998r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PCC/116/458/U/2/98/EB

 

DECYZJA

Na podstawie art. 67 ust. l, art. 32 ust. l pkt 3, art. 33 ust. l i 4, art. 36 i art. 37 w związku z art. 30 ust. l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106 poz. 668) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.)

udzielam z urzędu

przedsiębiorstwu energetycznemu:

Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wronkach,
posiadającemu statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 570524279,
zwanemu dalej "koncesjonariuszem"

KONCESJI


na przesyłanie i dystrybucję ciepła

w okresie do 30 września 2008r.

 


na następujących warunkach:

l. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytwarzanego w jednym obcym źródle o łącznej mocy zainstalowanej 30 MWt siecią, należącą do koncesjonariusza, zlokalizowaną na terenie miasta Wronki, w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze 130 °C w rurociągu zasilającym i 80 °C w rurociągu powrotnym.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest zobowiązany do prowadzenia działalności objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w ciepło i ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.

2.1.2. Koncesjonariusz zobowiązany jest do przesyłania i dystrybucji ciepła w ilości wynikającej z umów zawartych na dostawę ciepła na zasadach określonych w art. 4 ustawy - Prawo energetyczne oraz realizacji zadań wynikających z planu zaopatrzenia miasta Wronki w ciepło.

2.1.3. Koncesjonariusz nie może zawierać umów kupna-sprzedaży dotyczących ciepła i usług, przesyłowych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu ciepłem, jeżeli nie posiadają ważnej koncesji w przypadkach, gdy ta koncesja jest wymagana przepisami Prawa energetycznego.

2.1.4. Koncesjonariusz zobowiązany jest do utrzymywania właściwych standardów świadczenia usług energetycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. l ustawy - Prawo energetyczne.

2.1.5. Koncesjonariusz ma obowiązek zawarcia umów kupna-sprzedaży lub umów na świadczenie usług przesyłowych z dostawcami, odbiorcami oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się obrotem ciepłem oraz realizowania i finansowania budowy i rozbudowy sieci na warunkach określonych w art. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust. l ustawy - Prawo energetyczne.

2.1.6. Koncesjonariusz w terminie do 28 lutego 1999 roku dostosuje treść umów zawartych na dostawę ciepła do przepisów ustawy - Prawo energetyczne i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.
2.1.7. Koncesjonariusz jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Prezesa URE o wykonaniu rozstrzygnięć wydanych na podstawie art. 8 ustawy – Prawo energetyczne.
2.1.8. Koncesjonariusz zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie stanowiący zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia oraz nie narażający na powstanie szkód materialnych.
2.1.9. Koncesjonariusz zapewni, że prowadzona przez niego działalność inna niż objęta niniejszą koncesją nie będzie zagrażać ani nie wpłynie negatywnie na warunki prowadzenia działalności objętej niniejszą koncesją, w szczególności poprzez jej ograniczenie lub pogorszenie jakości świadczonych usług.
2.1.10. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą koncesją z dochodu osiąganego z działalności objętej tą koncesją.

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę odbiorców

2.2.1. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze zbycia lub obciążenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub innych istotnych składników mienia bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności objętej niniejszą koncesją, których brak mógłby mieć negatywny wpływ na jakość, koszty lub standardy obsługi wraz z podaniem powodów, co najmniej na 60 dni przed planowaną datą zbycia mienia, i co najmniej na 30 dni przed planowaną datą obciążenia mienia.

2.2.2. Koncesjonariusz w terminie do 31 grudnia 1998 roku opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Prezesowi URE standardy jakościowe prowadzonej działalności.

2.2.3. Koncesjonariusz ma obowiązek spełnienia technicznych warunków przesyłania i dystrybucji ciepła określonych w odrębnych przepisach, w szczególności do utrzymywania obiektów, instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, umożliwiającym przesyłanie ciepła w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów określających wymogi jakościowe i dotyczących ochrony środowiska.

2.2.4. Koncesjonariusz jest zobowiązany do zatrudniania przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, wyłącznie osób posiadających wymagane kwalifikacje, stosownie do art. 54 ust. l i 2 oraz art. 70 ust. 2 tej ustawy.

2.2.5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do utrzymywania stanu technicznego urządzeń i sprawności przesyłania ciepła zapewniających najlepszą jakość tej działalności z uwzględnieniem racjonalnego poziomu kosztów oraz optymalizacji wykorzystania źródeł ciepła zasilających sieć.

2.2.6. Koncesjonariusz do dnia 30 września 1999r. spowoduje, że wszystkie węzły cieplne w eksploatowanej sieci, wyposażone zostaną w rozliczeniowe układy pomiaru ciepła.

2.2.7. Koncesjonariusz do dnia 30 czerwca 2001 roku spowoduje, że wszystkie węzły cieplne w eksploatowanej sieci wyposażone zostaną w układy automatycznej regulacji.

2.2.8. Koncesjonariusz jest zobowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na:
1) zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku,
2) odtworzenie zdolności produkcyjnych urządzeń utraconych w wyniku niewłaściwego prowadzenia działalności gospodarczej, katastrofy lub awarii.
2.2.9. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 18 miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

2.3. Zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu działalności koncesjonowanej

2.3.1. Koncesjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

2.3.2. Koncesjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności do posiadania wymaganych zezwoleń i uzgodnień.

2.3.3. Koncesjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo wodne, a w szczególności do posiadania pozwolenia wodnoprawnego, gdy jest ono wymagane.

2.3.4. Koncesjonariusz jest zobowiązany do podejmowania uzasadnionych ekonomicznie działań ograniczających obciążenie środowiska.

2.3.5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do usunięcia skutków swojej działalności, w szczególności przywrócenia rzeźby terenu do właściwego stanu, usunięcia wszelkich zniszczeń i zanieczyszczeń związanych z budową, rozbudową i eksploatacją sieci cieplnej, instalacji i urządzeń.

2.3.6. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania działalności koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan działań, o których mowa w punkcie 2.3.5, z podaniem źródeł ich finansowania. W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powyższy plan został sporządzony, koncesjonariusz jest zobowiązany do jego niezwłocznej aktualizacji.

2.4. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.4.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji spowoduje opracowanie na własny koszt i przedstawi Prezesowi URE analizy:
1) techniczną,
2) finansową (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego koncesjonariusza za ostatni rok działalności,
3) dotyczącą wpływu na środowisko,
w zakresie prowadzonej działalności koncesjonowanej, które, w szczególności, określą stan wywiązania się koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień przewidywanego zakończenia tej działalności.

2.4.2. Koncesjonariusz zobowiązany jest do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z powyższych analiz w najkrótszym możliwym terminie.

2.5. Sprawozdawczość i udzielanie informacji

2.5.1 Koncesjonariusz jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze rozbudowy lub likwidacji sieci, planowanych i realizowanych inwestycjach modernizacyjnych, zamiarze rozszerzenia lub ograniczenia działalności związanej z przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zmianach warunków technicznych przesyłania oraz o innych przewidywanych zmianach mających istotny wpływ na warunki prowadzenia działalności koncesjonowanej.

2.5.2. Koncesjonariusz jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia zainteresowanym zarządom gmin informacji oraz propozycji niezbędnych do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.

2.5.3. Koncesjonariusz jest zobowiązany do przedstawiania Prezesowi URE corocznego sprawozdania z realizacji nałożonych na niego warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej za rok poprzedni do dnia 15 kwietnia roku następnego.

2.5.4. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami nie później niż 60 dni przed planowaną datą podziału lub połączenia.

2.5.5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami nie później niż 60 dni przed planowaną datą podziału lub połączenia.

2.5.6. Koncesjonariusz jest zobowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zbyciu udziałów Spółki w wysokości powodującej osiągnięcie lub przekroczenie przez nabywcę 10%, 25%, 33% lub 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. l, w związku z art. 32 ust. l pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wronkach koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

Stosownie do postanowień art. 28 i art. 35 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 50 § l i art. 77 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strona została wezwana do przedstawienia informacji niezbędnych do wydania koncesji. Strona uczyniła to przesyłając wypełniony kwestionariusz koncesyjny zawierający informacje dotyczące prowadzonej przez stronę działalności.

W trakcie postępowania administracyjnego na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że strona:

l. prowadziła działalność polegającą na przesyłaniu i dystrybucji ciepła w dniu ogłoszenia ustawy - Prawo energetyczne, tj. 4 czerwca 1997 r., spełniając przesłankę wynikającą z art. 67 ust. l tej ustawy,

2. spełnia warunki określone w art. 33 ust. l pkt 1-4 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne:; gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych,

3. nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym ani likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ust. l i 2 ustawy - Prawo energetyczne, na podstawie informacji przedstawionych przez Stronę w trakcie postępowania oraz opinii Wojewody Pilskiego.

Okres ważności koncesji, został ustalony na 10 lat, zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo energetyczne, przy czym wzięto pod uwagę, iż dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1995r., „Założenia polityki energetycznej Polski do 2010r.", uwzględniający postanowienia uchwały Sejmu RP z 10 maja 1991r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010r. określa prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne, w okresie do roku 2010.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - sądu antymonopolowego za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § l Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Prowadzenie przez koncesjonariusza działalności wymienionej w art. 32 ust. l ustawy – Prawo energetyczne innej niż przesyłanie i dystrybucja ciepła wymaga uzyskania odrębnej koncesji.

4. Zmiana przedmiotu, zakresu i warunków prowadzenia działalności objętej niniejszą koncesją może nastąpić po zmianie koncesji.

5. Koncesjonariusz jest zobowiązany do wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa w sposób i w wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.

 


Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

dr Leszek Juchniewicz

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia