Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Koncesje i zezwolenia » decyzja PCC/116/S/458/U/3/2000
A A A

Koncesje i zezwolenia: decyzja PCC/116/S/458/U/3/2000

     Warszawa, 27 marca 2000 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PCC/116/S/458/U/3/2000


DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348, Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz.594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz.980. Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255),

zmieniam

za zgodą Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wronkach moją decyzję z dnia 25 września 1998 r. Nr PCC/116/458/U/2/98/EB w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2008 r.

poprzez

wykreślenie na stronie 4 decyzji punktu 2.2.2. zawierającego warunek w brzmieniu: „Koncesjonariusz w terminie do 31 grudnia 1998 roku opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Prezesowi URE standardy jakościowe prowadzonej działalności".

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 września 1998 r. Nr PCC/116/458/U/2/98/EB udzielono z urzędu, Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wronkach, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2008 r.

W powyższej decyzji na stronie 4 w punkcie 2.2.2. został zawarty warunek zobowiązujący koncesjonariusza do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakościowych prowadzonej działalności mających na celu właściwą obsługę odbiorców.
Jednakże przepisy § 34, 36 i 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642) zawierają regulację, w myśl której, standardy jakościowe obsługi odbiorców nie mogą być niższe niż określone w tych przepisach jeżeli nie zostaną ustalone w umowie sprzedaży ciepła.
Oznacza to, że prawodawca przyznał pierwszeństwo standardom ustalonym w umowie przez zainteresowane strony, a dopiero na wypadek, gdyby nie doszło do ich określenia w umowie - wprowadził obowiązek stosowania standardów powszechnie obowiązujących, ustalonych przez wspomniane wyżej rozporządzenie.
W świetle powyższego, zawarcie w koncesji omawianego warunku zobowiązującego koncesjonariusza do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakościowych obsługi odbiorców, nie było zasadne.

Prezes URE ustalił i zważył, co następuje.

Art. 155 Kpa stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym dla uchylenia lub zmiany decyzji w trybie tego przepisu wymagana jest zgoda strony. Zgoda ta jest niezbędna i musi być udzielona wyraźnie.

W dniach 28 maja 1999 r. i 19 stycznia 2000 r. pismami nr DKN/458/S/99 oraz nr DKN/458/S/2000 Prezes URE informując Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zamiarze zmiany z urzędu wymienionej wyżej decyzji poprzez skreślenie warunku zawartego w punkcie 2.2.2. koncesji, zwrócił się jednocześnie z prośbą o wyrażenie zgody na taką zmianę.
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pismem L.dz. 643/2000 z dnia 7 lutego 2000 r. zaakceptowało proponowaną przez Prezesa URE omawianą wyżej zmianę decyzji koncesyjnej.
W toku postępowania wystąpiono także o opinię do Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Nieprzedstawienie przez Zarząd Województwa opinii w terminie 14 dni od przedłożenia wyżej wymienionej sprawy do zaopiniowania, uznano zgodnie z art. 23 ust. 4 Prawa energetycznego za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności stwierdzam, że zostały spełnione niezbędne dla zmiany decyzji, przesłanki określone w art. 155 Kpa.

Stąd orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu antymonopolowego, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postępowania cywilnego oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. Nr 160, póz. 1064).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacja Energetyki
Wiceprezes
 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia