Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Koncesje i zezwolenia » decyzja Zarządu MiG Wronki
A A A

Koncesje i zezwolenia: decyzja Zarządu MiG Wronki

Wronki- dnia 25 września 2002 r.


ZARZĄD
Miasta i Gminy Wronki
woj. wielkopolskie

TI 703 - 5/2002

DECYZJA

Na podstawie art. 16 ust l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

Zarząd Miasta i Gminy Wronki w osobach:
1. Kazimierz Michalak
2. Stanisław Żołądkowski
3. Feliks Król
4. Wojciech Kudliński
5. Andrzej Urban

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. 
ul. Ratuszowa 3 Wronki, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


UDZIELA ZEZWOLENIA


Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. we Wronkach
z siedzibą Wronki, ul. Ratuszowa 3
posiadającemu statystyczny numer identyfikacyjny REGON 570524279

1. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
3. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

 

począwszy od dnia 14 października 2002 r.

 

Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach:

I. PRZEDMIOT DZIAŁANIA.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest:

1) działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody
2) działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Działalność powyższą Przedsiębiorstwo winno wykonywać za pomocą urządzeń wymienionych we wniosku o wydanie niniejszego zezwolenia.

II. OBSZAR  DZIAŁANIA.

Obszarem działalności Przedsiębiorstwa objętym niniejszym zezwoleniem jest miasto i gmina Wronki.

III. WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG WODOCIĄGOWO -     KANALIZACYJNYCH.

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody.

5. Przedsiębiorstwo realizując niniejsze zezwolenie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze jego działania.

IV. WARUNKI, ZAKRES, I TRYB KONTROLI  REALIZACJI ZEZWOLENIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności :
1) ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania,
2) ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania,
3) ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o :

a) realizacji skarg i wniosków,
b) występujących awariach,
c) wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
d) jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
e) jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków


3. Burmistrz uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności Przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jego działalności.


V. WARUNKI WPROWADZANIA OGRANICZEŃ DOSTARCZANIA WODY W PRZYPADKU JEJ NIEDOBORU.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach.
2. W przypadku niedoboru wody spowodowanego niedostateczną wydajnością ujęć lub ograniczoną przepustowością sieci wodociągowych, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów gminy, jak również poprzez ograniczenie zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności.
3. W przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody na skutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Przedsiębiorstwa, takich jak klęski żywiołowe, powódź, susza, skażenie ujęcia wody wyciekami paliw ciekłych z rurociągów lub zbiorników, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:
1)  niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
2) uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystania z nich przez odbiorców usług i opublikowania informacji o ich usytuowaniu,
3) niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub zdarzeń
nagłych, bądź wynikających z działania siły wyższej.

 


VI. PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalania opłat w oparciu niezbędne przychody, których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości usług - z uwzględnieniem kryterium racjonalizacji prowadzenia działalności.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do uwzględnienia przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w wieloletnich planach rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 


VII. WARUNKI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ COFNIĘTE BEZ ODSZKODOWANIA.

1. Zezwolenie może być cofnięte Przedsiębiorstwu bez odszkodowania w następujących przypadkach:
a) w związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających z zezwolenia,
b) gdy przemawia za tym ważny interes państwa lub wynika to z realizacji przepisów o obronności i bezpieczeństwie państwa,
c) utraty przez Przedsiębiorstwo zdolności wykonywania zadań objętych zezwoleniem,
d) upadłości, bądź likwidacji przedsiębiorstwa,
e) gdy cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek Przedsiębiorstwa

2. Cofając zezwolenie Burmistrz wskazuje sposób wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie do czasu uzyskania zezwolenia przez inne przedsiębiorstwo.

VIII. WSKAZANIA DODATKOWE.

1. Uzyskanie mniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zmiana przedmiotu, zakresu i warunków prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem może nastąpić po zmianie tego zezwolenia.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zarządu Miasta i Gminy Wronki

 

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o. o.
ul. Ratuszowa 3
64-510 WRONKI
2. a/a    


     BURMISTRZ
Kazimierz Michalak

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia